Proteus

Proteus

PROTEUS – projekt realizowany w latach 2010-2013.

PROTEUS – Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Zmiany klimatyczne, rozrastanie się aglomeracji miejskich, międzynarodowy terroryzm są czynnikami, które sprawiają, że sytuacje kryzysowe mają miejsce coraz częściej i dotykają coraz większe obszary. Zadaniem projektu PROTEUS było opracowanie zintegrowanego mobilnego systemu wspomagającego zarządzanie kryzysowe i działania antyterrorystyczne.

System składał się z czterech elementów:

 • zestawu trzech robotów mobilnych,
 • bezpilotowego statku latającego,
 • mobilnego centrum dowodzenia akcją ratowniczą,
 • modułów detekcyjnych.

Tak zaprojektowany system pozwala na szybkie rozpoznanie sytuacji, bieżące śledzenie jej rozwoju i szybkie podjęcie działań ratowniczych. W konsekwencji może doprowadzić do ograniczenia rozmiarów sytuacji kryzysowej oraz zwiększenia bezpieczeństwa zarówno osób poszkodowanych, jak i ratowników.

W ramach projektu PROTEUS zbudowano wersję demonstracyjną systemu, która pozwoli zweryfikować w praktyce nowe technologie i rozwiązania techniczne opracowane na jego potrzeby.

W celu realizacji projektu stworzono konsorcjum złożone z siedmiu polskich podmiotów, w którym jednostką wiodącą był Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów.

Pozostali członkowie konsorcjum:

 • Centrum Badań Kosmicznych PAN,
 • Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej,
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,
 • Politechnika Poznańska
  • Wydział Informatyki i Zarządzania (Instytut Informatyki),
 • Politechnika Warszawska
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (Instytut Radioelektroniki),
  • Wydział Inżynierii Materiałowej (Zakład Projektowania Materiałów),
  • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej)
   • Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego
   • Zakład Teorii Maszyn i Robotów,
 • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Wydział Techniki Wojskowej (Instytut Optoelektroniki).

Projekt był realizowany dzięki wsparciu finansowemu pochodzącemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 1. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2 .Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych . Numer umowy o dofinansowanie projektu kluczowego: POIG.01.02.01-00-014/08-00

Wartość projektu: 68 640 000 zł
Udział Unii Europejskiej: 58 344 000 zł

poig_medium
logo_PROTEUS_color_small
ue_medium

www.projektproteus.pl