Prace dyplomowe

graduation-cap
Tematy i krótkie opisy inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych oferowanych przez opiekunów z ZTMiR. Przykłady obronionych prac dyplomowych.

Plakaty zrealizowanych prac dyplomowych

Szablony plakatów prac dyplomowych

1. Pliki źródłowe plakatu (do wyboru: LaTeX lub Word) należy dostarczyć promotorowi.

2. Plakatów nie trzeba drukować.

3. Obowiązkowa jest wersja w języku angielskim, dodatkowa wersja polskojęzyczna jest mile widziana.

Szablon Latex
application/zip PosterLATEX (561,44 kB, 24/01/2018 14:03)
Szablon MSWord
application/zip PosterDOC (1,71 MB, 24/01/2018 13:19)

Lista i opisy proponowanych prac dyplomowych

Zachęcamy także do zgłaszania się z własnymi propozycjami prac dyplomowych do pracowników zakładu.

Proponowane tematy prac INŻYNIERSKICH Promotor
   

Wykorzystanie robota FANUC do wykonania zadania sterowania siłowego z zastosowaniem systemu wizyjnego

 • Przegląd stanu wiedzy obejmujący tematykę robotów przemysłowych, systemów wizyjnych, czujników siły i metod sterowania robotami.
 • Zastosowanie systemu wizyjnego do wykrycia położenia kontaktu elektrycznego i dojechanie do niego manipulatorem robota FANUC.
 • Zastosowanie czujnika siły do wykonania zadania włożeniu wtyczki do kontaktu.
Dr Marcin Pękal

Wykorzystanie środowiska symulacyjnego ROBOGUIDE do sterowania robotem FANUC.

 • Przegląd stanu wiedzy obejmujący tematykę robotów przemysłowych i metod ich programowania.
 • Opracowanie wirtualnego stanowiska robotycznego w programie FANUC ROBOGUIDE.
 • Wstępne zaprogramowanie robota w trybie offline.
 • Przetestowanie działania oprogramowania na rzeczywistym robocie.
 • Napisanie i przetestowanie instrukcji laboratoryjnej.
 
   

Opracowanie i implementacja metod rozwiązywania zadania odwrotnego kinematyki dla robota redundantnego

 • Przegląd literatury na temat robotów redundantnych.
 • Wybór metod rozwiązywania zadania odwrotnego kinematyki, uwzględnianych celów dodatkowych (np. unikanie przeszkód, konfiguracji  osobliwych, ograniczeń w złączach itp.) oraz metody priorytetyzacji celów.
 • Opracowanie szczegółowych wzorów.
 • Zapisanie wzorów w formie procedur Matlaba.
 • Przeprowadzenie testów symulacyjnych.
 • Implementacja i przetestowanie opracowanych metod na modelu płaskiego manipulatora o 4 lub 5 stopniach swobody (napędzanego przez serwomechanizmy sterowane z poziomu Matlaba).
Dr hab. Marek Wojtyra
Mgr Łukasz Woliński
   

Programowanie chwytaków i ich integracja z robotami KUKA – przygotowanie stanowiska laboratoryjnego

 • Przegląd dokumentacji technicznej.
 • Skonfigurowanie stanowiska do programowania chwytaka.
 • Sterowanie pozycją, prędkością i siłą zacisku.
 • Pomiary parametrów pracy chwytaka.
 • Integracja chwytaka z robotem.
 • Przygotowanie ćwiczenia i instrukcji laboratoryjnej.
Dr hab. Marek Wojtyra
   

Opracowanie propozycji rozwiązań pochłaniających energię w czasie kontaktu statków powietrznych z ziemią

 • Przegląd stanu wiedzy z zakresu rozwiązań (mechanizmów, struktur, materiałów, …) stosowanych do pochłaniania energii w czasie kontaktu statków powietrznych z ziemią w warunkach normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych („twarde lądowanie”, katastrofa).
 • Wybór rozwiązań (z uwzględnieniem własnych pomysłów) do dokładniejszego przebadania.
 • Badania symulacyjne z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania (np. MADYMO, LS-DYNA, …), pozwalającego na ocenę wpływu proponowanych rozwiązań na zmniejszenie zagrożenia załogi/pasażerów.
 • Proste badania doświadczalne (np. dotyczące własności materiałowych) uzgodnione z prowadzącym – jeżeli będą konieczne.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.

Temat z możliwością rozszerzenia do pracy magisterskiej.

Dr hab. Cezary Rzymkowski

Analiza wpływu spadochronowego systemu ratunkowego na zmniejszenie zagrożeń załogi w czasie awaryjnego lądowania wiatrakowca

 • Zebranie informacji o wypadkach i ofiarach wśród użytkowników wiatrakowców oraz pomysłach na ograniczenie skutków wypadków.
 • Zapoznanie się z rozwiązaniem wykorzystującym spadochronowy system ratunkowy oraz udostępnionym przez prowadzącego modelem symulacyjnym (MADYMO).
 • W uzgodnieniu z prowadzącym, rozbudowa/uzupełnienie modelu symulacyjnego, opracowanie „macierzy” scenariuszy warunków awaryjnych, przeprowadzeni serii symulacji.
 • Analiza uzyskanych wyników dotyczących zachowania się badanego obiektu (w tym potencjalnego zniszczenia konstrukcji) oraz ocena biomechaniczna, wpływu użycia systemu ratunkowego, dla różnych scenariuszy zdarzenia (warunki początkowe, sposób „otwarcia spadochronu”, podmuchy wiatru, rodzaj podłoża w miejscu przyziemienia itp.).
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.

Temat z możliwością rozszerzenia do pracy magisterskiej.

 

Analiza zagrożeń i metod ich ograniczania w czasie wypadków samochodowych z udziałem kobiet w ciąży

 • Przegląd stanu wiedzy dotyczących aktualnych zaleceń specjalistów i regulacji prawnych obowiązujących w różnych krajach w zakresie systemów/sposobów ochrony kobiet w ciąży w czasie wypadków samochodowych.
 • Przygotowanie modelu symulacyjnego ciężarnej kobiety do wykorzystania w programie MADYMO lub LS-DYNA (odpowiednia adaptacja/uzupełnienie istniejących modeli ciała kobiety).
 • Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych mających na celu znalezienie najlepszych rozwiązań zwiększających ochronę w czasie wypadku matki i dziecka i porównanie z sytuacją jaka ma miejsce, gdy kobieta ciężarna rezygnuje z pasów bezpieczeństwa (za czym opowiada się znaczna część opinii publicznej).
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.

Temat z możliwością rozszerzenia do pracy magisterskiej.

 
   

Współpraca sterowników PLC w sieci miejscowej:

 • przegląd stanu wiedzy w dziedzinie pracy sterowników PLC w sieciach miejscowych,
 • sprawdzenie możliwości sieci miejscowej dostępnej w sterownikach,
 • opracowanie zadania dla kilku sterowników,
 • zaprogramowanie sterowników do wykonywania postawionego zadania,
 • przetestowanie programu,
 • przygotowanie stanowiska laboratoryjnego.
Dr Andrzej Chmielniak

Projekt i wykonanie mikroprocesorowego układu sterowania:

 • sformułowanie zadania do rozwiązania – np. układ sterowania do własnych celów lub związany z zagadnieniami z praktyk,
 • przegląd podobnych rozwiązań,
 • dobór mikrokontrolera i pozostałych elementów sprzętowych,
 • wybór sposobu programowania,
 • projekt i wykonanie układu elektronicznego,
 • przygotowanie i sprawdzenie poprawności programu sterującego.
 

Projekt i wykonanie robota mobilnego własnej konstrukcji:

 • sformułowanie zadania do rozwiązania – własny pomysł konstrukcji robota mobilnego,
 • przegląd podobnych konstrukcji,
 • projekt konstrukcji robota,
 • dobór napędów i czujników,
 • dobór elementów układu elektronicznego oraz zasilania,
 • wykonanie robota,
 • przygotowanie oprogramowania,
 • testy poprawności działania robota.
 

Sterowanie ruchem robota Seekur Jr za pomocą urządzenia mobilnego:

 • zapoznanie się ze sposobem sterowania robotem Seekur Jr,
 • sprzęgnięcie systemu sterowania robotem z urządzeniem mobilnym (smartfon, tablet lub inne),
 • projekt zobrazowania danych z czujników,
 • przygotowanie oprogramowania dla robota,
 • przygotowanie oprogramowania dla współpracującego urządzenia mobilnego,
 • sprawdzenie poprawności działania,
 • opis systemu.
 

Sterowanie manipulatorem robota Seekur Jr za pomocą urządzenia mobilnego:

 • zapoznanie się ze sposobem sterowania manipulatorem zainstalowanym na robocie Seekur Jr,
 • zapoznanie się z systemem wizyjnym robota,
 • sprzęgnięcie systemu sterowania robotem z urządzeniem mobilnym (smartfon, tablet lub inne),
 • projekt zobrazowania danych z czujników,
 • przygotowanie oprogramowania dla robota,
 • przygotowanie oprogramowania dla współpracującego urządzenia mobilnego,
 • sprawdzenie poprawności działania,
 • opis systemu.
 

Zadanie poszukiwania i podejmowania obiektu przez robota Seekur Jr wyposażonego w manipulator:

 • zapoznanie się ze sposobem sterowania manipulatorem zainstalowanym na robocie Seekur Jr,
 • zapoznanie się z systemem wizyjnym robota,
 • przygotowanie oprogramowania systemu wizyjnego,
 • przygotowanie oprogramowania dla robota,
 • sprawdzenie poprawności działania,
 • opis systemu.
 
   

Projekt stanowiska laboratoryjnego do pomiaru współczynników tarcia statycznego i kinetycznego w między elementami wybranych par kinematycznych wykonanych z różnych materiałów

 • Przegląd metod doświadczalnych pomiaru współczynnika tarcia.
 • Dokumentacja wykonawcza stanowiska laboratoryjnego dla przyjętych założeń konstrukcyjnych i pomiarowych.
 • Opracowanie studenckiej instrukcji laboratoryjnej oraz 30 pytań kontrolnych do testów wielokrotnego wyboru.
Dr Mirosław Świetlik
   

Symulacyjne badanie wpływu niepewności na działanie systemu sterowania zaprojektowanego metodą linearyzującego sprzężenia zwrotnego (temat wydany)

 • Zapoznanie się z podstawami projektowania systemu sterowania metodą linearyzującego sprzężenia zwrotnego (materiały dostarczone przez prowadzącego).
 • Opanowanie umiejętności niezbędnych do modelowania i projektowania systemów sterowania w MATLABie/SIMULINKu (materiały dostarczone przez prowadzącego).
 • Zapoznanie się z modelem nieliniowego obiektu (MAGLEV) udostępnionym przez prowadzącego.
 • Zaprojektowanie linearyzującego sprzężenia zwrotnego oraz liniowego regulatora dla obiektu zlinearyzowanego.
 • Symulacyjne zbadanie wpływu różnicy miedzy wartościami parametrów obiektu użytymi w sprzężeniu linearyzującym a ich rzeczywistymi wartościami na działanie sytemu sterowania.
 • Symulacyjne zbadanie wpływu zakłóceń wchodzących do systemu sterowania w różnych punktach pętli regulacyjnej na działanie sytemu sterowania (w zależności od postępu pracy).
 • Opracowanie wniosków i ewentualnej propozycji dalszych badań.

Wskazana znajomość j. angielskiego pozwalająca na swobodne czytanie literatury fachowej.

Dr Adam Woźniak
   

Analizy wytrzymałościowe w środowisku ANSYS Workbench

 • Własne propozycje tematów
Mgr Edyta Rola

Zagadnienia z zakresu biomechaniki zderzeń

 • Tematy do uzgodnienia
 
   

Analiza układów dynamicznych wraz ze sterowaniem w środowisku Adams - Matlab/Simulink

 • Przegląd piśmiennictwa z zakresu modelowania układów dynamicznych i stosowanych układów sterowania.
 • Budowa modeli obliczeniowych układów dynamicznych.
 • Analiza wpływu metod sterowania i ich parametrów na jakość regulacji.
Dr Marek Surowiec

Analiza zachowania modeli biomechanicznych człowieka w interakcji ze środowiskiem zewnętrznym z zastosowaniem środowiska OpenSim

 • Przegląd metod modelowania układów biomechanicznych.
 • Implementacja interakcji człowiek-świat zewnętrzny na podstawie pomiarów Motion capture.
 • Analiza i ocena obciążeń powstałych w trakcie interakcji.
 

Pomiar i analiza zachowań układów dynamicznych z zastosowaniem platform CompactRIO lub PXI w środowisku LabView

 • Przegląd metod pomiaru wielkości mechanicznych tj. przemieszczenie, przyspieszenie itp.
 • Implementacja pomiaru na stanowisku z platformą CompactRIO lub PXI.
 • Analiza danych pomiarowych i ocena ich przydatności w układzie sterowania lub nadzoru.
 
   
   
Proponowane tematy prac MAGISTERSKICH Promotor

Analiza robotów z członami odkształcalnymi metodą układów wieloczłonowych w środowisku ANSYS i MSC.NASTRAN

 • Przygotowanie podstruktur w środowiskach ANSYS i MSC.NASTRAN.
 • Wykonanie analizy dynamicznej robota z członami odkształcalnymi.
 • Porównanie wyników oraz ocena możliwości stosowania obu środowisk programowych w analizach dynamicznych układów wieloczłonowych.
Prof. Janusz Frączek

Algorytm analizy zamkniętych łańcuchów kinematycznych z zastosowaniem obliczeń równoległych

 • Opracowanie algorytmu analizy dynamiki układów wieloczłonowych o złożonej strukturze, z wykorzystaniem informacji o topologii łańcucha.
 • Implementacja algorytmu na wieloprocesorowych kartach graficznych.
 

Ocena skuteczności modelowania kontaktu z zastosowaniem sztywnych układów wieloczłonowych w porównaniu z modelowaniem metodą elementów skończonych

 • Analiza dynamiki układów sztywnych z uwzględnieniem kontaktu.
 • Analiza dynamiki układów podatnych metodą elementów skończonych, z uwzględnieniem kontaktu.
 • Porównanie wyników uzyskanych obiema metodami.
 
   

Opracowanie propozycji rozwiązań pochłaniających energię w czasie kontaktu statków powietrznych z ziemią

 • Przegląd stanu wiedzy z zakresu rozwiązań (mechanizmów, struktur, materiałów, …) stosowanych do pochłaniania energii w czasie kontaktu statków powietrznych z ziemią w warunkach normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych („twarde lądowanie”, katastrofa).
 • Wybór rozwiązań (z uwzględnieniem własnych pomysłów) do dokładniejszego przebadania.
 • Badania symulacyjne z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania (np. MADYMO, LS-DYNA, …), pozwalającego na ocenę wpływu proponowanych rozwiązań na zmniejszenie zagrożenia załogi/pasażerów.
 • Proste badania doświadczalne (np. dotyczące własności materiałowych) uzgodnione z prowadzącym – jeżeli będą konieczne.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
Dr hab. Cezary Rzymkowski

Analiza wpływu spadochronowego systemu ratunkowego na zmniejszenie zagrożeń załogi w czasie awaryjnego lądowania wiatrakowca

 • Zebranie informacji o wypadkach i ofiarach wśród użytkowników wiatrakowców oraz pomysłach na ograniczenie skutków wypadków.
 • Zapoznanie się z rozwiązaniem wykorzystującym spadochronowy system ratunkowy oraz udostępnionym przez prowadzącego modelem symulacyjnym (MADYMO).
 • W uzgodnieniu z prowadzącym, rozbudowa/uzupełnienie modelu symulacyjnego, opracowanie „macierzy” scenariuszy warunków awaryjnych, przeprowadzeni serii symulacji.
 • Analiza uzyskanych wyników dotyczących zachowania się badanego obiektu (w tym potencjalnego zniszczenia konstrukcji) oraz ocena biomechaniczna, wpływu użycia systemu ratunkowego, dla różnych scenariuszy zdarzenia (warunki początkowe, sposób „otwarcia spadochronu”, podmuchy wiatru, rodzaj podłoża w miejscu przyziemienia itp.).
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
 

Analiza zagrożeń i metod ich ograniczania w czasie wypadków samochodowych z udziałem kobiet w ciąży

 • Przegląd stanu wiedzy dotyczących aktualnych zaleceń specjalistów i regulacji prawnych obowiązujących w różnych krajach w zakresie systemów/sposobów ochrony kobiet w ciąży w czasie wypadków samochodowych.
 • Przygotowanie modelu symulacyjnego ciężarnej kobiety do wykorzystania w programie MADYMO lub LS-DYNA (odpowiednia adaptacja/uzupełnienie istniejących modeli ciała kobiety).
 • Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych mających na celu znalezienie najlepszych rozwiązań zwiększających ochronę w czasie wypadku matki i dziecka i porównanie z sytuacją jaka ma miejsce, gdy kobieta ciężarna rezygnuje z pasów bezpieczeństwa (za czym opowiada się znaczna część opinii publicznej).
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
 
   
  Dr Andrzej Chmielniak
   

Rozpoznawanie tekstu w obrazach dokumentów

 • Przegląd stanu wiedzy.
 • Wybór bazy danych obrazów dokumentów zawierających pismo ręczne i maszynowe.
 • Wybór metody analizy układu strony dokumentu.
 • Wybór metody rozpoznawania znaków tekstowych.
 • Sformułowanie założeń i implementacja oprogramowania (C#, C++, Python).
 • Analiza przydatności opracowanego algorytmu w rozpoznawania tekstu w  zależności od jakości dokumentu.
Dr Andrzej Kordecki

Detekcja znaków drogowych w obrazach

 • Przegląd stanu wiedzy.
 • Wybór bazy obrazów zawierającej znaki drogowe pionowe i poziome.
 • Dobór architektury konwolucyjnej sieci neuronowej do rozpoznawania znaków drogowych.
 • Sformułowanie założeń i implementacja oprogramowania (C#, C++, Python)..
 • Analiza przydatności opracowanego algorytmu w różnych porach dnia
 

Rozpoznawanie gatunków roślin w obrazach

 • Przegląd stanu wiedzy.
 • Wybór charakterystycznych elementów roślin i na ich podstawie dobranie bazy danych obrazów roślin.
 • Dobór architektury konwolucyjnej sieci neuronowej do rozpoznawania gatunków roślin.
 • Sformułowanie założeń i implementacja oprogramowania (C#, C++, Python)..
 • Analiza przydatności opracowanego algorytmu
 
   

Projekt i wykonanie układu stabilizacji kulki na równi pochyłej

 • Analiza dostępnych rozwiązań układów stabilizacji typu ball and beam.
 • Projekt elektromechaniczny urządzenia.
 • Integracja elementów mechanicznych, napędu i czujników pomiarowych w prototypie urządzenia.
 • Projekt układu regulacji oraz jego rzeczywista implementacja w LabView, na platformie NI myRIO.
 • Raport końcowy.
Dr hab. Paweł Malczyk
Zapraszamy na indywidualne konsultacje do pracowników ZTMiR  
   

Archiwum prac dyplomowych