Prace dyplomowe

graduation-cap
Tematy i krótkie opisy inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych oferowanych przez opiekunów z ZTMiR. Przykłady obronionych prac dyplomowych.

Plakaty zrealizowanych prac dyplomowych

Szablony plakatów prac dyplomowych

1. Pliki źródłowe plakatu (do wyboru: LaTeX lub Word) należy dostarczyć promotorowi.

2. Plakatów nie trzeba drukować.

3. Obowiązkowa jest wersja w języku angielskim, dodatkowa wersja polskojęzyczna jest mile widziana.

Szablon Latex
application/zip PosterLATEX (561,44 kB, 24/01/2018 14:03)
Szablon MSWord
application/zip PosterDOC (1,71 MB, 24/01/2018 13:19)

Lista i opisy proponowanych prac dyplomowych

Zachęcamy także do zgłaszania się z własnymi propozycjami prac dyplomowych do pracowników zakładu.

Proponowane tematy prac INŻYNIERSKICH Promotor
   

Opracowanie generatora trajektorii wielopunktowych robota oraz metod ich wizualizacji

 • Przegląd literatury na temat planowania trajektorii.
 • Wybór typów trajektorii, opcji ich łączenia itp.
 • Opracowanie szczegółowych wzorów.
 • Zapisanie wzorów w formie procedur Matlaba – opracowanie generatora trajektorii.
 • Wizualizacja generowanych trajektorii.
 • Przeprowadzenie testów symulacyjnych.
 • Opcjonalnie: implementacja generatora trajektorii na robocie KUKA LWR4+ (ze względu na pandemię, opcja mało prawdopodobna :( ).
Dr hab. Marek Wojtyra
Mgr Łukasz Woliński
   

Wykorzystanie robota FANUC do wykonania zadania sterowania siłowego z zastosowaniem systemu wizyjnego (ZAREZERWOWANY)

 • Przegląd stanu wiedzy obejmujący tematykę robotów przemysłowych, systemów wizyjnych, czujników siły i metod sterowania robotami.
 • Zastosowanie systemu wizyjnego do wykrycia położenia kontaktu elektrycznego i dojechanie do niego manipulatorem robota FANUC.
 • Zastosowanie czujnika siły do wykonania zadania włożeniu wtyczki do kontaktu.
Dr Marcin Pękal

Wykorzystanie środowiska symulacyjnego ROBOGUIDE do sterowania robotem FANUC (ZAREZERWOWANY)

 • Przegląd stanu wiedzy obejmujący tematykę robotów przemysłowych i metod ich programowania.
 • Opracowanie wirtualnego stanowiska robotycznego w programie FANUC ROBOGUIDE.
 • Wstępne zaprogramowanie robota w trybie offline.
 • Przetestowanie działania oprogramowania na rzeczywistym robocie.
 • Napisanie i przetestowanie instrukcji laboratoryjnej.
 

Projekt czujnika temperatury z zapamiętywaniem pomiarów i transmisją bezprzewodową wyników przy pomocy Bluetooth (ZAREZERWOWANY)

 • Zapoznanie się z LabVIEW i platformą NI myRIO.
 • Nauka obsługi czujnika temperatury, wyświetlacza LED (7-segmentowego lub matrycy 8x8), klawiatury, pamięci EEPROM oraz modułu Bluetooth.
 • Budowa i testowanie układu.
 
   

REKONSTRUKCJA WYPADKU DROGOWEGO

Praca dyplomowa magisterska lub ambitna inżynierska, wspólna dla 2 osób, z możliwością wydzielenia niezależnych 2 (lub 3 w przypadku pracy inżynierskiej) tematów indywidualnych

Interdyscyplinarna ekspertyza wypadku drogowego (zderzenie czołowe z offsetem/ukośne Dv ok. 80km/h), w którym śmierć ponieśli: 3,5-letnie dziecko w jednym samochodzie; kierowca (starszy mężczyzna) drugiego samochodu; matka dziecka (kierująca pierwszym samochodem) nie odniosła w trakcie wypadku poważniejszych obrażeń.

Część wspólna:

 • analiza akt sprawy,
 • wykonanie rekonstrukcji wypadku przy wykorzystaniu programu V-Sim (pozwoli na określenie impulsów przyspieszenia działającego na pojazdy w czasie wypadku, które będą wykorzystane na potrzeby symulacji w MADYMO),
 • udział w planowanych sled-testach manekina w foteliku (PIMOT, gdy sytuacja epidemiologiczna pozwoli),
 • wykorzystanie wyników sled-testów do walidacji.

Student(ka) 1:

 • adaptacja istniejącego modelu fotelika (na podstawie udostępnionego egzemplarza fotelika takiego samego jaki uczestniczył w wypadku),
 • wyznaczenie istotnych parametrów geometrycznych w aucie podobnym do uczestniczącego w wypadku,
 • badania symulacyjne (MADYMO) dla matki + dziecka -- porównanie przypadku z fotelikiem działającym prawidłowo i z fotelikiem uszkodzonym (co miało miejsce w analizowanym przypadku).

Student(ka) 2:

 • wyznaczenie istotnych parametrów geometrycznych w aucie podobnym do uczestniczącego w wypadku,
 • badania symulacyjne (MADYMO) symulacja zderzenia kierowcy bez pasów (jak w analizowanym wypadku) z kierownicą vs symulacja z zapiętymi pasami.
Dr hab. Cezary Rzymkowski

OPRACOWANIE MODELU GEOMETRYCZNO-MASOWEGO (3-D) CIAŁA CZŁOWIEKA NA PODSTAWIE BAZY VHP

Praca dyplomowa magisterska lub ambitna inżynierska (dla 1 osoby)

Wyznaczenie parametrów geometrycznych (wymiarów i objętości) a następnie, mas, położenia środków mas oraz głównych momentów bezwładności dla poszczególnych segmentów tworzących model ciała człowieka.

Podstawę stanowić będą udostępnione przez prowadzącego dane z badań eksperymentalnych (seria fotografii obrazujących przekroje ciała w płaszczyźnie poprzecznej, co 1 mm) z bazy opracowanej w ramach projektu „The Visible Human Project” oraz dane literaturowe dotyczące gęstości poszczególnych tkanek ciała człowieka.

 

Opracowanie propozycji rozwiązań pochłaniających energię w czasie kontaktu statków powietrznych z ziemią

 • Przegląd stanu wiedzy z zakresu rozwiązań (mechanizmów, struktur, materiałów, …) stosowanych do pochłaniania energii w czasie kontaktu statków powietrznych z ziemią w warunkach normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych („twarde lądowanie”, katastrofa).
 • Wybór rozwiązań (z uwzględnieniem własnych pomysłów) do dokładniejszego przebadania.
 • Badania symulacyjne z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania (np. MADYMO, LS-DYNA, …), pozwalającego na ocenę wpływu proponowanych rozwiązań na zmniejszenie zagrożenia załogi/pasażerów.
 • Proste badania doświadczalne (np. dotyczące własności materiałowych) uzgodnione z prowadzącym – jeżeli będą konieczne.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.

Temat z możliwością rozszerzenia do pracy magisterskiej.

 

Analiza zagrożeń i metod ich ograniczania w czasie wypadków samochodowych z udziałem kobiet w ciąży

 • Przegląd stanu wiedzy dotyczących aktualnych zaleceń specjalistów i regulacji prawnych obowiązujących w różnych krajach w zakresie systemów/sposobów ochrony kobiet w ciąży w czasie wypadków samochodowych.
 • Przygotowanie modelu symulacyjnego ciężarnej kobiety do wykorzystania w programie MADYMO lub LS-DYNA (odpowiednia adaptacja/uzupełnienie istniejących modeli ciała kobiety).
 • Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych mających na celu znalezienie najlepszych rozwiązań zwiększających ochronę w czasie wypadku matki i dziecka i porównanie z sytuacją jaka ma miejsce, gdy kobieta ciężarna rezygnuje z pasów bezpieczeństwa (za czym opowiada się znaczna część opinii publicznej).
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.

Temat z możliwością rozszerzenia do pracy magisterskiej.

 
   

Współpraca sterowników PLC w sieci miejscowej:

 • przegląd stanu wiedzy w dziedzinie pracy sterowników PLC w sieciach miejscowych,
 • sprawdzenie możliwości sieci miejscowej dostępnej w sterownikach,
 • opracowanie zadania dla kilku sterowników,
 • zaprogramowanie sterowników do wykonywania postawionego zadania,
 • przetestowanie programu,
 • przygotowanie stanowiska laboratoryjnego.
Dr Andrzej Chmielniak

Projekt i wykonanie mikroprocesorowego układu sterowania:

 • sformułowanie zadania do rozwiązania – np. układ sterowania do własnych celów lub związany z zagadnieniami z praktyk,
 • przegląd podobnych rozwiązań,
 • dobór mikrokontrolera i pozostałych elementów sprzętowych,
 • wybór sposobu programowania,
 • projekt i wykonanie układu elektronicznego,
 • przygotowanie i sprawdzenie poprawności programu sterującego.
 

Projekt i wykonanie robota mobilnego własnej konstrukcji:

 • sformułowanie zadania do rozwiązania – własny pomysł konstrukcji robota mobilnego,
 • przegląd podobnych konstrukcji,
 • projekt konstrukcji robota,
 • dobór napędów i czujników,
 • dobór elementów układu elektronicznego oraz zasilania,
 • wykonanie robota,
 • przygotowanie oprogramowania,
 • testy poprawności działania robota.
 

Sterowanie ruchem robota Seekur Jr za pomocą urządzenia mobilnego:

 • zapoznanie się ze sposobem sterowania robotem Seekur Jr,
 • sprzęgnięcie systemu sterowania robotem z urządzeniem mobilnym (smartfon, tablet lub inne),
 • projekt zobrazowania danych z czujników,
 • przygotowanie oprogramowania dla robota,
 • przygotowanie oprogramowania dla współpracującego urządzenia mobilnego,
 • sprawdzenie poprawności działania,
 • opis systemu.
 

Sterowanie manipulatorem robota Seekur Jr za pomocą urządzenia mobilnego:

 • zapoznanie się ze sposobem sterowania manipulatorem zainstalowanym na robocie Seekur Jr,
 • zapoznanie się z systemem wizyjnym robota,
 • sprzęgnięcie systemu sterowania robotem z urządzeniem mobilnym (smartfon, tablet lub inne),
 • projekt zobrazowania danych z czujników,
 • przygotowanie oprogramowania dla robota,
 • przygotowanie oprogramowania dla współpracującego urządzenia mobilnego,
 • sprawdzenie poprawności działania,
 • opis systemu.
 

Zadanie poszukiwania i podejmowania obiektu przez robota Seekur Jr wyposażonego w manipulator:

 • zapoznanie się ze sposobem sterowania manipulatorem zainstalowanym na robocie Seekur Jr,
 • zapoznanie się z systemem wizyjnym robota,
 • przygotowanie oprogramowania systemu wizyjnego,
 • przygotowanie oprogramowania dla robota,
 • sprawdzenie poprawności działania,
 • opis systemu.
 
   

Segmentacja semantyczna ludzi oraz części ciała w obrazach.

 • Przegląd stanu wiedzy dotyczących aktualnych rozwiązań stosowanych segmentacji semantycznej za pomocą modele sieci neuronowych w obrazach.
 • Napisanie programu realizującego segmentacje semantyczną za pomocą sieci neuronowych (np. Masked R-CNN). Zalecanym językiem programowania jest język Python.
 • Przygotowanie bazy danych treningowej składającej z obrazów naturalnych oraz obrazów po segmentacji. Treningowa baza obrazów będzie wykorzystywała zasoby internetowe.
 • Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych mających na celu znalezienie najlepszych ustawień sieci neuronowych. Następnie wykonanie testów z zastosowaniem on-line z wykorzystaniem kamery.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
Dr Andrzej Kordecki

Systemy wizyjny parkingu dla samochodów.

 • Przegląd stanu wiedzy dotyczących aktualnych rozwiązań stosowanych w wizyjnych systemach parkingowych.
 • Napisanie programu realizującego detekcję miejsc parkingowych oraz samochodów za pomocą sieci neuronowych (np. YOLO). Zalecanym językiem programowania jest język Python lub C++.
 • Przygotowanie bazy danych treningowej składającej z obrazów z zaznaczonymi miejscami pozycjami miejsc parkingowych oraz samochodów. Treningowa baza obrazów będzie wykorzystywała zasoby internetowe.
 • Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych mających na celu znalezienie najlepszych ustawień sieci neuronowych. Następnie wykonanie testów z zastosowaniem on-line z wykorzystaniem kamery.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
 

Zdalna gra w szachy 

 • Opracowanie system rozpoznawania poszczególnych pionków z gry szachy oraz ich pozycji na szachownicy. W detekcji pól zostaną wykorzystane sztuczne sieci neuronowe (np. Single Shot Detector).
 • Przygotowanie bazy danych treningowej składającej z obrazów z zaznaczonymi miejscami pozycjami pionków na szachownicy.
 • Opracowanie oprogramowania robota KUKA do przenoszenia pionków do wybranej pozycji.
 • Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych mających na celu znalezienie najlepszych ustawień sieci neuronowych. Następnie wykonanie testów z zastosowaniem on-line z wykorzystaniem kamery.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
 

Zmniejszenie złożoności obliczeniowej w metodach detekcji obiektów w obrazach

 • Przegląd stanu wiedzy dotyczących aktualnych rozwiązań stosowanych w generalizowaniu i zwiększaniu efektywności nauki sieci neuronowych.
 • Napisanie programu realizującego klasyfikację obrazów za pomocą sieci neuronowych (np. VGG16 i ResNet50). Zalecanym językiem programowania jest język Python.
 • Napisanie programu modyfikującego (np. droopout, data augmuntation, batch normalization, deep compression) wcześniej opracowane architektury sieci w celu polepszenia wyników sieci i zmniejszenia czasu obliczeń.
 • Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych mających na celu znalezienie najlepszych ustawień sieci neuronowych.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
 

Kalibracja zniekształceń optycznych kamery:

 • Przegląd stanu wiedzy dotyczących aktualnych rozwiązań stosowanych w korekcji winietowania.
 • Opracowanie procedury transformacji współrzędnych pikseli kamery zgodnie z rzeczywistym położeniem elementów oraz interpolacja brakujących informacji pomiędzy pikselami z zapewnieniem poprawnej jasności pikseli.
 • Stworzenie bazy danych wymaga wykonania pomiarów w laboratorium z wykorzystaniem kamery firmy Basler i szarej karty wzornika kalibracyjnego.
 • Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych mających na celu znalezienie najlepszych ustawień zastosowanej metody.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
 
   

Symulacyjne badanie wpływu niepewności na działanie systemu sterowania zaprojektowanego metodą linearyzującego sprzężenia zwrotnego (temat wydany)

 • Zapoznanie się z podstawami projektowania systemu sterowania metodą linearyzującego sprzężenia zwrotnego (materiały dostarczone przez prowadzącego).
 • Opanowanie umiejętności niezbędnych do modelowania i projektowania systemów sterowania w MATLABie/SIMULINKu (materiały dostarczone przez prowadzącego).
 • Zapoznanie się z modelem nieliniowego obiektu (MAGLEV) udostępnionym przez prowadzącego.
 • Zaprojektowanie linearyzującego sprzężenia zwrotnego oraz liniowego regulatora dla obiektu zlinearyzowanego.
 • Symulacyjne zbadanie wpływu różnicy miedzy wartościami parametrów obiektu użytymi w sprzężeniu linearyzującym a ich rzeczywistymi wartościami na działanie sytemu sterowania.
 • Symulacyjne zbadanie wpływu zakłóceń wchodzących do systemu sterowania w różnych punktach pętli regulacyjnej na działanie sytemu sterowania (w zależności od postępu pracy).
 • Opracowanie wniosków i ewentualnej propozycji dalszych badań.

Wskazana znajomość j. angielskiego pozwalająca na swobodne czytanie literatury fachowej.

Dr Adam Woźniak
   

Układ hormonalny jako układ regulacji zapewniający przystosowanie do zmiennych warunków środowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego.

 • Przegląd stanu wiedzy i stanu techniki dotyczący biomechanicznych modeli układu hormonalnego.
 • Opracowanie modelu matematycznego pracy układu hormonalnego.
 • Opracowanie układu regulacji automatycznej zapewniającego przystosowanie organizmu do zmiennych warunków środowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego.
Dr Edyta Rola

Fizjologiczny model pracy serca.

 • Przegląd stanu wiedzy i stanu techniki dotyczący biomechanicznych modeli serca człowieka.
 • Sterowanie pracą serca za pomocą elektrolitów: sodu, potasu, magnezu, wapnia oraz impulsu nerwowego.
 • Symulator elektrofizjologiczny openCARP.

 

 

Holistyczny, biomechaniczny model ciała człowieka – synteza pracy poszczególnych układów.

 • Przegląd stanu wiedzy i stanu techniki dotyczący biomechanicznych modeli ciała człowieka oraz poszczególnych układów.
 • Identyfikacja najistotniejszych czynników wpływających na odpowiedź biomechaniczną człowieka.
 • Modelowanie ciała człowieka uwzględniające wybrane, istotne czynniki wpływające na jego pracę.
 

Analizy wytrzymałościowe w środowisku ANSYS Workbench

 • Własne propozycje tematów
 

Zagadnienia z zakresu biomechaniki zderzeń

 • Tematy do uzgodnienia
 
   

Analiza układów dynamicznych wraz ze sterowaniem w środowisku Adams - Matlab/Simulink

 • Przegląd piśmiennictwa z zakresu modelowania układów dynamicznych i stosowanych układów sterowania.
 • Budowa modeli obliczeniowych układów dynamicznych.
 • Analiza wpływu metod sterowania i ich parametrów na jakość regulacji.
Dr Marek Surowiec

Analiza zachowania modeli biomechanicznych człowieka w interakcji ze środowiskiem zewnętrznym z zastosowaniem środowiska OpenSim

 • Przegląd metod modelowania układów biomechanicznych.
 • Implementacja interakcji człowiek-świat zewnętrzny na podstawie pomiarów Motion capture.
 • Analiza i ocena obciążeń powstałych w trakcie interakcji.
 

Pomiar i analiza zachowań układów dynamicznych z zastosowaniem platform CompactRIO lub PXI w środowisku LabView

 • Przegląd metod pomiaru wielkości mechanicznych tj. przemieszczenie, przyspieszenie itp.
 • Implementacja pomiaru na stanowisku z platformą CompactRIO lub PXI.
 • Analiza danych pomiarowych i ocena ich przydatności w układzie sterowania lub nadzoru.
 

Sterowanie optymalne manipulatorem płaskim z zastosowaniem iteracyjnego regulatora iLQR (Optimal control of planar manipulator using iterative iLQR regulator)

 • Przegląd stanu wiedzy z zakresu metod sterowania optymalnego z zastosowaniem dyskretnych regulatorów LQR i iLQR.
 • Opracowanie modelu dynamiki zespołu napędowego jednej osi manipulatora wraz z generatorem trajektorii.
 • Implementacja regulatora iLQR w układzie sterowania manipulatorem.
 • Badania efektywności i jakości sterowania z zastosowaniem regulatora iLQR w porównaniu do metod klasycznych.
 • Raport końcowy.
Dr hab. Paweł Malczyk

Planowanie optymalnych trajektorii robota z zastosowaniem metody bezpośredniej transkrypcji (Optimal robot motion planning using direct transcription methods)

 • Przegląd stanu wiedzy z zakresu metod generowania optymalnych trajektorii robotów oraz stosowanych w tym zakresie metod optymalizacji.
 • Opracowanie przykładowych modeli dynamiki systemów robotycznych (wahadło odwrócone, manipulator, quadcopter) w Matlab (ew. Python)
 • Wdrożenie metody bezpośredniej transkrypcji wraz z zastosowaniem bibliotecznych metod optymalizacji (np. SQP).
 • Planowanie trajektorii obiektów typu point-to-point wraz z opcjami unikania przeszkód. 
 • Testy efektywności i dokładności. Badania wpływu parametrów metody transkrypcji na jakość generowanych trajektorii.
 • Raport końcowy.
 
   
   
Proponowane tematy prac MAGISTERSKICH Promotor

Analiza robotów z członami odkształcalnymi metodą układów wieloczłonowych w środowisku ANSYS i MSC.NASTRAN

 • Przygotowanie podstruktur w środowiskach ANSYS i MSC.NASTRAN.
 • Wykonanie analizy dynamicznej robota z członami odkształcalnymi.
 • Porównanie wyników oraz ocena możliwości stosowania obu środowisk programowych w analizach dynamicznych układów wieloczłonowych.
Prof. Janusz Frączek

Algorytm analizy zamkniętych łańcuchów kinematycznych z zastosowaniem obliczeń równoległych

 • Opracowanie algorytmu analizy dynamiki układów wieloczłonowych o złożonej strukturze, z wykorzystaniem informacji o topologii łańcucha.
 • Implementacja algorytmu na wieloprocesorowych kartach graficznych.
 

Ocena skuteczności modelowania kontaktu z zastosowaniem sztywnych układów wieloczłonowych w porównaniu z modelowaniem metodą elementów skończonych

 • Analiza dynamiki układów sztywnych z uwzględnieniem kontaktu.
 • Analiza dynamiki układów podatnych metodą elementów skończonych, z uwzględnieniem kontaktu.
 • Porównanie wyników uzyskanych obiema metodami.
 
   

REKONSTRUKCJA WYPADKU DROGOWEGO

Praca dyplomowa magisterska lub ambitna inżynierska, wspólna dla 2 osób, z możliwością wydzielenia niezależnych 2 (lub 3 w przypadku pracy inżynierskiej) tematów indywidualnych

Interdyscyplinarna ekspertyza wypadku drogowego (zderzenie czołowe z offsetem/ukośne Dv ok. 80km/h), w którym śmierć ponieśli: 3,5-letnie dziecko w jednym samochodzie; kierowca (starszy mężczyzna) drugiego samochodu; matka dziecka (kierująca pierwszym samochodem) nie odniosła w trakcie wypadku poważniejszych obrażeń.

Część wspólna:

 • analiza akt sprawy,
 • wykonanie rekonstrukcji wypadku przy wykorzystaniu programu V-Sim (pozwoli na określenie impulsów przyspieszenia działającego na pojazdy w czasie wypadku, które będą wykorzystane na potrzeby symulacji w MADYMO),
 • udział w planowanych sled-testach manekina w foteliku (PIMOT, gdy sytuacja epidemiologiczna pozwoli),
 • wykorzystanie wyników sled-testów do walidacji.

Student(ka) 1:

 • adaptacja istniejącego modelu fotelika (na podstawie udostępnionego egzemplarza fotelika takiego samego jaki uczestniczył w wypadku),
 • wyznaczenie istotnych parametrów geometrycznych w aucie podobnym do uczestniczącego w wypadku,
 • badania symulacyjne (MADYMO) dla matki + dziecka -- porównanie przypadku z fotelikiem działającym prawidłowo i z fotelikiem uszkodzonym (co miało miejsce w analizowanym przypadku).

Student(ka) 2:

 • wyznaczenie istotnych parametrów geometrycznych w aucie podobnym do uczestniczącego w wypadku,
 • badania symulacyjne (MADYMO) symulacja zderzenia kierowcy bez pasów (jak w analizowanym wypadku) z kierownicą vs symulacja z zapiętymi pasami.
Dr hab. Cezary Rzymkowski

OPRACOWANIE MODELU GEOMETRYCZNO-MASOWEGO (3-D) CIAŁA CZŁOWIEKA NA PODSTAWIE BAZY VHP

Praca dyplomowa magisterska lub ambitna inżynierska (dla 1 osoby)

Wyznaczenie parametrów geometrycznych (wymiarów i objętości) a następnie, mas, położenia środków mas oraz głównych momentów bezwładności dla poszczególnych segmentów tworzących model ciała człowieka.

Podstawę stanowić będą udostępnione przez prowadzącego dane z badań eksperymentalnych (seria fotografii obrazujących przekroje ciała w płaszczyźnie poprzecznej, co 1 mm) z bazy opracowanej w ramach projektu „The Visible Human Project” oraz dane literaturowe dotyczące gęstości poszczególnych tkanek ciała człowieka.

 

Opracowanie propozycji rozwiązań pochłaniających energię w czasie kontaktu statków powietrznych z ziemią

 • Przegląd stanu wiedzy z zakresu rozwiązań (mechanizmów, struktur, materiałów, …) stosowanych do pochłaniania energii w czasie kontaktu statków powietrznych z ziemią w warunkach normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych („twarde lądowanie”, katastrofa).
 • Wybór rozwiązań (z uwzględnieniem własnych pomysłów) do dokładniejszego przebadania.
 • Badania symulacyjne z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania (np. MADYMO, LS-DYNA, …), pozwalającego na ocenę wpływu proponowanych rozwiązań na zmniejszenie zagrożenia załogi/pasażerów.
 • Proste badania doświadczalne (np. dotyczące własności materiałowych) uzgodnione z prowadzącym – jeżeli będą konieczne.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
 

Analiza zagrożeń i metod ich ograniczania w czasie wypadków samochodowych z udziałem kobiet w ciąży

 • Przegląd stanu wiedzy dotyczących aktualnych zaleceń specjalistów i regulacji prawnych obowiązujących w różnych krajach w zakresie systemów/sposobów ochrony kobiet w ciąży w czasie wypadków samochodowych.
 • Przygotowanie modelu symulacyjnego ciężarnej kobiety do wykorzystania w programie MADYMO lub LS-DYNA (odpowiednia adaptacja/uzupełnienie istniejących modeli ciała kobiety).
 • Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych mających na celu znalezienie najlepszych rozwiązań zwiększających ochronę w czasie wypadku matki i dziecka i porównanie z sytuacją jaka ma miejsce, gdy kobieta ciężarna rezygnuje z pasów bezpieczeństwa (za czym opowiada się znaczna część opinii publicznej).
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
 
   
  Dr Andrzej Chmielniak
   

Śledzenie pozycji ludzi w sekwencjach wideo

 • Przegląd stanu wiedzy dotyczących aktualnych rozwiązań stosowanych śledzeniu obiektów w fragmentach wideo.
 • Napisanie programu realizującego śledzenie pozycji ludzi za pomocą sieci neuronowych (np. Deep SORT). Zalecanym językiem programowania jest język Python.
 • Przygotowanie treningowej bazy danych na podstawie zasobów internetowych.
 • Opracowanie metody normalizacji sekwencji wideo do nauki sieci neuronowej.
 • Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych mających na celu znalezienie najlepszych ustawień sieci neuronowych. Następnie wykonanie testów z zastosowaniem on-line z wykorzystaniem kamery.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
Dr Andrzej Kordecki

Zamiana twarzy w sekwencjach wideo

 • Przegląd stanu wiedzy dotyczących aktualnych rozwiązań stosowanych transformacji twarzy pomiędzy obrazem wzorcowym i docelowym w sekwencjach wideo.
 • Napisanie programu realizującego śledzenie pozycji ludzi za pomocą sieci neuronowych (np. DCGAN). Zalecanym językiem programowania jest język Python.
 • Przygotowanie treningowej bazy danych na podstawie zasobów internetowych.
 • Opracowanie metody normalizacji sekwencji wideo do nauki sieci neuronowej.
 • Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych mających na celu znalezienie najlepszych ustawień sieci neuronowych. Następnie wykonanie testów z zastosowaniem on-line z wykorzystaniem kamery.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
 
   

Projekt i wykonanie układu stabilizacji kulki na równi pochyłej (temat wydany)

 • Analiza dostępnych rozwiązań układów stabilizacji typu ball and beam.
 • Projekt elektromechaniczny urządzenia.
 • Integracja elementów mechanicznych, napędu i czujników pomiarowych w prototypie urządzenia.
 • Projekt układu regulacji oraz jego rzeczywista implementacja w LabView, na platformie NI myRIO.
 • Raport końcowy.
Dr hab. Paweł Malczyk

Planowanie optymalnych trajektorii robota z zastosowaniem metody bezpośredniej transkrypcji (Optimal robot motion planning using direct transcription methods)

 • Przegląd stanu wiedzy z zakresu metod generowania optymalnych trajektorii robotów oraz stosowanych w tym zakresie metod optymalizacji.
 • Opracowanie przykładowych modeli dynamiki systemów robotycznych (wahadło odwrócone, manipulator, quadcopter) w Matlab (ew. Python).
 • Wdrożenie metody bezpośredniej transkrypcji wraz z zastosowaniem bibliotecznych metod optymalizacji (np. SQP).
 • Planowanie trajektorii obiektów typu point-to-point wraz z opcjami unikania przeszkód.  
 • Testy efektywności i dokładności. Badania wpływu parametrów metody transkrypcji na jakość generowanych trajektorii.
 • Raport końcowy.
 
   

Porównanie odpowiedzi modelu symulacyjnego silnika prądu stałego z układem rzeczywistym (ZAREZERWOWANY)

 • Utworzenie modelu symulacyjnego silnika prądu stałego wraz z regulatorem.
 • Utworzenie rzeczywistego układu przy użyciu LabVIEW, analogicznego do modelu symulacyjnego.
 • Wykonanie serii testów porównawczych.
Dr Marcin Pękal
   
Zapraszamy na indywidualne konsultacje do pracowników ZTMiR  
   

Archiwum prac dyplomowych