Prace dyplomowe

graduation-cap
Tematy i krótkie opisy inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych oferowanych przez opiekunów z ZTMiR. Przykłady obronionych prac dyplomowych.

Plakaty zrealizowanych prac dyplomowych

Szablony plakatów prac dyplomowych

Szablon Latex
application/zip Poster LATEX (306,97 kB, 11/01/2017 11:20)
Szablon MSWord
application/zip Poster DOC (1,45 MB, 11/01/2017 11:21)

Lista i opisy proponowanych prac dyplomowych

Zachęcamy także do zgłaszania się z własnymi propozycjami prac dyplomowych do pracowników zakładu.

Proponowane tematy prac INŻYNIERSKICH Opiekun

Wykorzystanie systemu wizyjnego do samolokalizacji i planowania ruchu manipulatora

 • Opanowanie podstaw obsługi systemu wizyjnego.
 • Opracowanie i przetestowanie metod rozpoznawania łopatek sprężarki.
 • Integracja robota i systemu wizyjnego.
 • Opracowanie algorytmów samolokalizacji i planowania ruchu manipulatora.
 • Przeprowadzenie testów laboratoryjnych.

Temat realizowany we współpracy z GE Power.

Dr hab. Marek Wojtyra

Wykorzystanie robota w pracach montażowych – opracowanie procesu nakładania nakrętki na śrubę

 • Opracowanie metod integracji informacji z pomiarów z danymi z dokumentacji technicznej obudowy turbiny gazowej.
 • Rozwiązanie zagadnienia lokalizacji manipulatora względem obudowy turbiny.
 • Opracowanie procesu nakładania nakrętki na śrubę.
 • Przeprowadzenie testów laboratoryjnych.

Temat realizowany we współpracy z GE Power.

 

Wykorzystanie symulacji komputerowej do rekonstrukcji upadku z dużej wysokości

 • Przegląd literatury związanej z tematem pracy.
 • Zapoznanie się z udostępniona przez prowadzącego dokumentacją dotyczącą rzeczywistego przypadku.
 • Opracowanie modelu symulacyjnego z wykorzystaniem programu MADYMO (rozwiązanie sugerowane przez prowadzącego) lub innego oprogramowania wybranego przez Studenta i zaakceptowanego przez prowadzącego.
 • Przeprowadzenie serii symulacji dla hipotetycznych scenariuszy zdarzenia, analiza biomechaniczna skutków, porównanie obrażeń wynikających z przeprowadzonych symulacji ze skutkami rzeczywistego zdarzenia.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.

Temat z możliwością rozszerzenia do pracy magisterskiej.

Dr hab. Cezary Rzymkowski

Opracowanie propozycji rozwiązań pochłaniających energię w czasie kontaktu statków powietrznych z ziemią

 • Przegląd stanu wiedzy z zakresu rozwiązań (mechanizmów, struktur, materiałów, …) stosowanych do pochłaniania energii w czasie kontaktu statków powietrznych z ziemią w warunkach normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych („twarde lądowanie”, katastrofa).
 • Wybór rozwiązań (z uwzględnieniem własnych pomysłów) do dokładniejszego przebadania.
 • Badania symulacyjne z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania (np. MADYMO, LS-DYNA, …), pozwalającego na ocenę wpływu proponowanych rozwiązań na zmniejszenie zagrożenia załogi/pasażerów.
 • Proste badania doświadczalne (np. dotyczące własności materiałowych) uzgodnione z prowadzącym – jeżeli będą konieczne.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.

Temat z możliwością rozszerzenia do pracy magisterskiej.

 

Analiza wpływu spadochronowego systemu ratunkowego na zmniejszenie zagrożeń załogi w czasie awaryjnego lądowania wiatrakowca

 • Zebranie informacji o wypadkach i ofiarach wśród użytkowników wiatrakowców oraz pomysłach na ograniczenie skutków wypadków.
 • Zapoznanie się z rozwiązaniem wykorzystującym spadochronowy system ratunkowy oraz udostępnionym przez prowadzącego modelem symulacyjnym (MADYMO).
 • W uzgodnieniu z prowadzącym, rozbudowa/uzupełnienie modelu symulacyjnego, opracowanie „macierzy” scenariuszy warunków awaryjnych, przeprowadzeni serii symulacji.
 • Analiza uzyskanych wyników dotyczących zachowania się badanego obiektu (w tym potencjalnego zniszczenia konstrukcji) oraz ocena biomechaniczna, wpływu użycia systemu ratunkowego, dla różnych scenariuszy zdarzenia (warunki początkowe, sposób „otwarcia spadochronu”, podmuchy wiatru, rodzaj podłoża w miejscu przyziemienia itp.).
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.

Temat z możliwością rozszerzenia do pracy magisterskiej.

 

Analiza zagrożeń i metod ich ograniczania w czasie wypadków samochodowych z udziałem kobiet w ciąży

 • Przegląd stanu wiedzy dotyczących aktualnych zaleceń specjalistów i regulacji prawnych obowiązujących w różnych krajach w zakresie systemów/sposobów ochrony kobiet w ciąży w czasie wypadków samochodowych.
 • Przygotowanie modelu symulacyjnego ciężarnej kobiety do wykorzystania w programie MADYMO lub LS-DYNA (odpowiednia adaptacja/uzupełnienie istniejących modeli ciała kobiety).
 • Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych mających na celu znalezienie najlepszych rozwiązań zwiększających ochronę w czasie wypadku matki i dziecka i porównanie z sytuacją jaka ma miejsce, gdy kobieta ciężarna rezygnuje z pasów bezpieczeństwa (za czym opowiada się znaczna część opinii publicznej).
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.

Temat z możliwością rozszerzenia do pracy magisterskiej.

 

Prace dotyczące systemów poprawy bezpieczeństwa biernego kierowców i pasażerów samochodów osobowych

Prace dyplomowe (magisterskie lub inżynierskie) realizowane we współpracy z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji w Warszawie.

 
   
   

Projekt i wykonanie robota mobilnego własnej konstrukcji:

 • sprecyzowanie zastosowania robota,
 • określenie podstawowych założeń odnośnie konstrukcji,
 • przegląd istniejących konstrukcji,
 • wykonanie wstępnego projektu robota,
 • przygotowanie projektu i wykonanie układu mechanicznego: korpusu i napędu,
 • dobór czujników,
 • przygotowanie projektu i wykonanie układu elektronicznego robota,
 • implementacja oprogramowania sterującego,
 • wykonanie wyposażenia dodatkowego,
 • montaż robota,
 • uruchomienie i testy robota.

Projekt i wykonanie robota można rozpocząć w formie pracy przejściowej lub kontynuować w ramach studiów II stopnia (magisterskich).

Dr Andrzej Chmielniak

Implementacja oprogramowania sterującego robotem mobilnym Seekur Jr lub Pioneer:

 • sprecyzowanie zadania do wykonania (np.: tworzenie mapy otoczenia, korygowanie mapy otoczenia, korygowanie samolokalizacji poprzez porównanie danych z czujników z mapą, planowanie ruchu na podstawie analizy obrazu otoczenia robota, praca zespołowa robotów),
 • przegląd literatury pod kątem istniejących rozwiązań zagadnienia,
 • określenie założeń,
 • implementacja (zasadniczo w języku C++),
 • badania eksperymentalne.

Praca może być kontynuowana w ramach studiów II stopnia.

 

Projekt i wykonanie wybranego mikroprocesorowego układu sterowania:

 • sprecyzowanie zadania do wykonania,
 • określenie założeń,
 • projekt i wykonanie układu elektronicznego,
 • implementacja oprogramowania sterującego,
 • testy układu.

Zadanie układu sterowania można dostosować do własnych potrzeb.

 
   

Projekt stanowiska laboratoryjnego do pomiaru współczynników tarcia statycznego i kinetycznego w między elementami wybranych par kinematycznych wykonanych z różnych materiałów.

 • Przegląd metod doświadczalnych pomiaru współczynnika tarcia.
 • Dokumentacja wykonawcza stanowiska laboratoryjnego dla przyjętych założeń konstrukcyjnych i pomiarowych.
 • Opracowanie studenckiej instrukcji laboratoryjnej oraz 30 pytań kontrolnych do testów wielokrotnego wyboru.
Dr Mirosław Świetlik
   

Symulacyjne badanie wpływu niepewności na działanie systemu sterowania zaprojektowanego metodą linearyzującego sprzężenia zwrotnego

 • Zapoznanie się z podstawami projektowania systemu sterowania metodą linearyzującego sprzężenia zwrotnego (materiały dostarczone przez prowadzącego).
 • Opanowanie umiejętności niezbędnych do modelowania i projektowania systemów sterowania w MATLABie/SIMULINKu (materiały dostarczone przez prowadzącego).
 • Zapoznanie się z modelem nieliniowego obiektu (MAGLEV) udostępnionym przez prowadzącego.
 • Zaprojektowanie linearyzującego sprzężenia zwrotnego oraz liniowego regulatora dla obiektu zlinearyzowanego.
 • Symulacyjne zbadanie wpływu różnicy miedzy wartościami parametrów obiektu użytymi w sprzężeniu linearyzującym a ich rzeczywistymi wartościami na działanie sytemu sterowania.
 • Symulacyjne zbadanie wpływu zakłóceń wchodzących do systemu sterowania w różnych punktach pętli regulacyjnej na działanie sytemu sterowania (w zależności od postępu pracy).
 • Opracowanie wniosków i ewentualnej propozycji dalszych badań.

Wskazana znajomość j. angielskiego pozwalająca na swobodne czytanie literatury fachowej.

Dr Adam Woźniak
   

Analizy wytrzymałościowe w środowisku ANSYS Workbench

 • Własne propozycje tematów
mgr inż. Edyta Rola

Zagadnienia z zakresu biomechaniki zderzeń

 • Tematy do uzgodnienia
 
   

Analiza układów dynamicznych wraz ze sterowaniem w środowisku Adams - Matlab/Simulink

 • Przegląd piśmiennictwa z zakresu modelowania układów dynamicznych i stosowanych układów sterowania.
 • Budowa modeli obliczeniowych układów dynamicznych.
 • Analiza wpływu metod sterowania i ich parametrów na jakość regulacji.
mgr inż. Marek Surowiec

Analiza zachowania modeli biomechanicznych człowieka w interakcji ze środowiskiem zewnętrznym z zastosowaniem środowiska OpenSim

 • Przegląd metod modelowania układów biomechanicznych.
 • Implementacja interakcji człowiek-świat zewnętrzny na podstawie pomiarów Motion capture.
 • Analiza i ocena obciążeń powstałych w trakcie interakcji.
 

Pomiar i analiza zachowań układów dynamicznych z zastosowaniem platform CompactRIO lub PXI w środowisku LabView

 • Przegląd metod pomiaru wielkości mechanicznych tj. przemieszczenie, przyspieszenie itp.
 • Implementacja pomiaru na stanowisku z platformą CompactRIO lub PXI.
 • Analiza danych pomiarowych i ocena ich przydatności w układzie sterowania lub nadzoru.
 
   
   
Proponowane tematy prac MAGISTERSKICH Promotor

Analiza robotów z członami odkształcalnymi metodą układów wieloczłonowych w środowisku ANSYS i MSC.NASTRAN

 • Przygotowanie podstruktur w środowiskach ANSYS i MSC.NASTRAN.
 • Wykonanie analizy dynamicznej robota z członami odkształcalnymi.
 • Porównanie wyników oraz ocena możliwości stosowania obu środowisk programowych w analizach dynamicznych układów wieloczłonowych.
Prof. Janusz Frączek

Algorytm analizy zamkniętych łańcuchów kinematycznych z zastosowaniem obliczeń równoległych

 • Opracowanie algorytmu analizy dynamiki układów wieloczłonowych o złożonej strukturze, z wykorzystaniem informacji o topologii łańcucha.
 • Implementacja algorytmu na wieloprocesorowych kartach graficznych.
 

Ocena skuteczności modelowania kontaktu z zastosowaniem sztywnych układów wieloczłonowych w porównaniu z modelowaniem metodą elementów skończonych

 • Analiza dynamiki układów sztywnych z uwzględnieniem kontaktu.
 • Analiza dynamiki układów podatnych metodą elementów skończonych, z uwzględnieniem kontaktu.
 • Porównanie wyników uzyskanych obiema metodami.
 
   

Wykorzystanie symulacji komputerowej do rekonstrukcji upadku z dużej wysokości

 • Przegląd literatury związanej z tematem pracy.
 • Zapoznanie się z udostępniona przez prowadzącego dokumentacją dotyczącą rzeczywistego przypadku.
 • Opracowanie modelu symulacyjnego z wykorzystaniem programu MADYMO (rozwiązanie sugerowane przez prowadzącego) lub innego oprogramowania wybranego przez Studenta i zaakceptowanego przez prowadzącego.
 • Przeprowadzenie serii symulacji dla hipotetycznych scenariuszy zdarzenia, analiza biomechaniczna skutków, porównanie obrażeń wynikających z przeprowadzonych symulacji ze skutkami rzeczywistego zdarzenia.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
Dr hab. Cezary Rzymkowski

Opracowanie propozycji rozwiązań pochłaniających energię w czasie kontaktu statków powietrznych z ziemią

 • Przegląd stanu wiedzy z zakresu rozwiązań (mechanizmów, struktur, materiałów, …) stosowanych do pochłaniania energii w czasie kontaktu statków powietrznych z ziemią w warunkach normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych („twarde lądowanie”, katastrofa).
 • Wybór rozwiązań (z uwzględnieniem własnych pomysłów) do dokładniejszego przebadania.
 • Badania symulacyjne z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania (np. MADYMO, LS-DYNA, …), pozwalającego na ocenę wpływu proponowanych rozwiązań na zmniejszenie zagrożenia załogi/pasażerów.
 • Proste badania doświadczalne (np. dotyczące własności materiałowych) uzgodnione z prowadzącym – jeżeli będą konieczne.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
 

Analiza wpływu spadochronowego systemu ratunkowego na zmniejszenie zagrożeń załogi w czasie awaryjnego lądowania wiatrakowca

 • Zebranie informacji o wypadkach i ofiarach wśród użytkowników wiatrakowców oraz pomysłach na ograniczenie skutków wypadków.
 • Zapoznanie się z rozwiązaniem wykorzystującym spadochronowy system ratunkowy oraz udostępnionym przez prowadzącego modelem symulacyjnym (MADYMO).
 • W uzgodnieniu z prowadzącym, rozbudowa/uzupełnienie modelu symulacyjnego, opracowanie „macierzy” scenariuszy warunków awaryjnych, przeprowadzeni serii symulacji.
 • Analiza uzyskanych wyników dotyczących zachowania się badanego obiektu (w tym potencjalnego zniszczenia konstrukcji) oraz ocena biomechaniczna, wpływu użycia systemu ratunkowego, dla różnych scenariuszy zdarzenia (warunki początkowe, sposób „otwarcia spadochronu”, podmuchy wiatru, rodzaj podłoża w miejscu przyziemienia itp.).
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
 

Analiza zagrożeń i metod ich ograniczania w czasie wypadków samochodowych z udziałem kobiet w ciąży

 • Przegląd stanu wiedzy dotyczących aktualnych zaleceń specjalistów i regulacji prawnych obowiązujących w różnych krajach w zakresie systemów/sposobów ochrony kobiet w ciąży w czasie wypadków samochodowych.
 • Przygotowanie modelu symulacyjnego ciężarnej kobiety do wykorzystania w programie MADYMO lub LS-DYNA (odpowiednia adaptacja/uzupełnienie istniejących modeli ciała kobiety).
 • Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych mających na celu znalezienie najlepszych rozwiązań zwiększających ochronę w czasie wypadku matki i dziecka i porównanie z sytuacją jaka ma miejsce, gdy kobieta ciężarna rezygnuje z pasów bezpieczeństwa (za czym opowiada się znaczna część opinii publicznej).
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
 
   

Implementacja wybranej metody tworzenia mapy otoczenia planowania i realizacji bezkolizyjnej ścieżki robota mobilnego

 • Przegląd stanu wiedzy.
 • Wybór metody tworzenia mapy.
 • Sformułowanie założeń.
 • Przygotowanie programu realizującego tworzenie mapy.
 • Przygotowanie programu realizującego planowanie ścieżki.
 • Przetestowanie programu.
 • Badania eksperymentalne w celu najlepszego doboru parametrów metody
 • Ocena przydatności metody.
 • Opracowanie dokumentacji.
Dr Andrzej Chmielniak

Implementacja zadania równoczesnego planowania i samolokalizacji robota mobilnego

 • Przegląd stanu wiedzy.
 • Wybór metody zbierania danych o otoczeniu.
 • Wybór metody samolokalizacji.
 • Sformułowanie założeń.
 • Przygotowanie programu realizującego rozwiązanie zagadnienia.
 • Przetestowanie programu.
 • Badania eksperymentalne w celu najlepszego doboru parametrów.
 • Ocena jakości wyników.
 • Opracowanie dokumentacji.
 

Implementacja zadania zespołowego robotów mobilnych

 • Przegląd stanu wiedzy.
 • Sprecyzowanie zadania.
 • Dobór robotów.
 • Przygotowanie systemu sieciowego do współpracy robotów.
 • Opracowanie oprogramowania dla robotów.
 • Przetestowanie oprogramowania.
 • Opracowanie wyników prac eksperymentalnych.
 • Ocena jakości otrzymanych wyników.
 • Opracowanie dokumentacji.
 
   
Zapraszamy na indywidualne konsultacje do pracowników ZTMiR  

Archiwum prac dyplomowych