Prace przejściowe

suwmiarka
Tematy i zwięzłe opisy inżynierskich i magisterskich prac przejściowych oferowanych w ZTMiR.
Opisy zrealizowanych prac przejściowych.

Zachęcamy do zgłaszania się z własnymi propozycjami tematów.

Proponowane tematy prac przejściowych

Temat Opiekun

Metody omijania przeszkód dla manipulatorów redundantnych (temat zarezerwowany)

 • Przegląd dostępnych metod.
 • Oprogramowanie wybranych metod.
 • Porównanie metod – symulacje w MATLABie.
 • Opcjonalnie: implementacja na robocie KUKA LWR4+.

Dr hab. Marek Wojtyra

Mgr Łukasz Woliński

   

Implementacja programu komputerowego do rozwiązywania równań ruchu płaskiego układu wieloczłonowego we współrzędnych absolutnych

 • Przegląd zaproponowanej literatury oraz wybór stosownej metody.
 • Własnoręczna implementacja metody numerycznej rozwiązywania układu równań.
 • Napisanie stosownego kodu w Matlabie lub C++.
 • Rozwiązanie przykładowego zadania dynamiki.

Dr hab. Marek Wojtyra

Mgr Paweł Maciąg

   

Metody planowania trajektorii czasooptymalnych dla manipulatorów szeregowych (temat zarezerwowany)

 • Przegląd dostępnych metod.
 • Oprogramowanie wybranych metod.
 • Porównanie metod – symulacje w MATLABie lub innym programie.
 • Opcjonalnie: implementacja na robocie KUKA LWR4+.
 
   

Analiza metodą układów wieloczłonowych systemu separacji satelity Hypersat z uwzględnieniem podatności elementów (współpraca z firmą CREOTECH Instruments S.A.)

 • Modelowanie współdziałania elementów systemu separacji w środowisku Adams
 • Analiza parametrów połączeń kontaktowych i podatności
 • Badanie scenariuszy separacji

Dr hab. Marek Wojtyra

Mgr Marek Surowiec

   

Dobór elementów systemu separacji satelity Hypersat pod względem wymagań eksploatacyjnych (współpraca z firmą CREOTECH Instruments S.A.)

 • Przegląd rozwiązań systemów separacji
 • Ocena krytycznych elementów systemu na podstawie analizy UW
 • Opracowanie lub dobór poszczególnych elementów systemu
Mgr Marek Surowiec

Symulacja i walidacja testu systemu separacji satelity Hypersat (współpraca z firmą CREOTECH Instruments S.A.)

 • Modelowanie współdziałania elementów systemu separacji w środowisku Adams
 • Analiza i opracowanie danych doświadczalnych
 • Walidacja testów numerycznych
 
   

Projekt oraz wykonanie zestawu końcówek chwytaka

 • Projektowane chwytaków (2 – 3 palczaste) pod kątem modeli, które będą przenoszone za pomocą robota w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.
 • Wykonanie za pomocą drukarki 3D.

Dr Krzysztof Mianowski

Mgr Tomasz Barczak

Przegląd manipulatorów wykorzystywanych do pobierania próbek materiałów sypkich z pojazdów.

 • Założenia projektowe/model nowego urządzenia.
 
   

Projekt i wykonanie mikroprocesorowego układu sterującego wybranym procesem technicznym ciągłym lub dyskretnym

 • Sprecyzowanie założeń dotyczących procesu.
 • Dobór mikrokontrolera, czujników i układów wykonawczych.
 • Implementacja programu sterującego.
 • Badania eksperymentalne w celu uzyskania jak najlepszych efektów działania procesu.
 • Przygotowanie dokumentacji przeprowadzonych prac.
Dr Andrzej Chmielniak

Implementacja programu realizującego wybrane zadanie dla robota mobilnego

 • Sprecyzowanie założeń odnośnie zadania.
 • Wybór robota spośród dostępnych w laboratorium.
 • Szczegółowe zapoznanie się z oprogramowaniem sterującym robotem.
 • Realizacja programu sterującego.
 • Przeprowadzenie testów oprogramowania.
 • Przygotowanie dokumentacji przeprowadzonych prac.
 

Projekt i wykonanie konstrukcji mechanicznej robota mobilnego (możliwa kontynuacja w ramach pracy dyplomowej)

 • Sprecyzowanie wymagań stawianych konstrukcji robota mobilnego.
 • Przegląd literatury w celu znalezienia podobnych rozwiązań.
 • Sprecyzowanie założeń dotyczących konstrukcji robota.
 • Wybór elementów składowych.
 • Wykonanie projektu robota.
 • Wykonanie elementów konstrukcyjnych.
 • Montaż robota.
 • Przeprowadzenie testów działania.
 • Przygotowanie dokumentacji.
 
   

Projekt układu łożyskowego kończyny manipulatora równoległego

 • Analiza zakładanych właściwości kinematycznych i dynamicznych manipulatora.
 • Projekt wstępny, dobór materiałów.
 • Obliczenia wytrzymałościowe elementów składowych.
 • Opracowanie modelu symulacyjnego.
 • Przeprowadzenie badań funkcjonalnych metodami symulacyjnymi.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej. 
Dr Krzysztof Mianowski

Opracowanie układu napędowego przegubu manipulatora dla robota mobilnego 

 • Określenie warunków pracy pod obciążeniem w trakcie ruchu robota.
 • Projekt wstępny, dobór materiałów.
 • Obliczenia wytrzymałościowe elementów składowych.
 • Opracowanie modelu symulacyjnego.
 • Przeprowadzenie badań funkcjonalnych metodami symulacyjnymi.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej.
 

Model dynamiki mechanizmu manipulatora równoległego z równoległowodem 

 • Projekt wstępny, dobór materiałów.
 • Obliczenia wytrzymałościowe elementów składowych.
 • Opracowanie modelu symulacyjnego.
 • Przeprowadzenie badań funkcjonalnych metodami symulacyjnymi.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej.
 
   

Optymalizacja wymiarowa mechanizmów płaskich z zastosowaniem algorytmów gradientowych

 • Analiza kinematyki mechanizmów płaskich we współrzędnych złączowych, bądź nadmiarowych.
 • Sformułowanie zadania optymalizacji oraz implementacja algorytmów w środowisku MATLAB/MATLAB Optimization Toolbox.
 • Analizy numeryczne i optymalizacja wymiarowa wybranych układów mechanicznych.
Dr Paweł Malczyk

Modelowanie i sterowanie odwróconym wahadłem fizycznym w środowisku MATLAB/Simulink

 • Sformułowanie równań dynamiki odwróconego wahadła fizycznego na wózku.
 • Projektowanie regulatorów typu PID za pomocą metody linii pierwiastkowych i metod częstotliwościowych.
 • Badania jakości regulacji w zależności od nastaw regulatorów.
 

Analiza kinematyki łazika marsjańskiego o strukturze rocker-bogie

 • Analiza ruchu łazika (rocker-bogie) we współrzędnych nadmiarowych.
 • Implementacja i weryfikacja obliczeń numerycznych w środowisku MATLAB/ADAMS.
 • Badania mobilności układu w różnych warunkach ruchu.
 
   

Sprawdzenie efektywności systemów bezpieczeństwa biernego w warunkach zderzenia czołowego

 • Praca z opracowanym modelem referencyjnym (wnętrze samochodu, model manekina, pasy bezpieczeństwa, poduszka powietrzna).
 • Modyfikacja wybranych parametrów modelu.
 • Przeprowadzenie serii symulacji zderzeń w środowisku MADYMO – wykorzystanie metody hybrydowej łączącej metodę elementów skończonych (MES) oraz metodę układów wieloczłonowych (UW).
 • Wyznaczenie wybranych kryteriów obrażeń najistotniejszych części ciała.
 • Analiza porównawcza.

Dr hab. Cezary Rzymkowski

Mgr Edyta Rola

Analizy wytrzymałościowe w środowisku ANSYS Workbench

 • Tematy do uzgodnienia.
 
   

Archiwum prac przejściowych