Start / Dydaktyka / Prace przejściowe

Prace przejściowe

Proponowane tematy prac przejściowych

Zachęcamy także do zgłaszania się z własnymi propozycjami tematów.

Temat Osoba do kontaktu

Modelowanie podzespołów robota z wykorzystaniem pakietu ADAMS/Machinery (temat zarezerwowany)

 • Przegląd możliwości oferowanych przez pakiet ADAMS/Machinery.
 • Budowa modelu symulacyjnego wybranego podzespołu (kiści, chwytaka, układu przeniesienia napędu itp.).
 • Badania symulacyjne modelu, ocena przydatności i funkcjonalności wykorzystanego oprogramowania.
Dr hab. Marek Wojtyra
   

Projekt oraz wykonanie zestawu końcówek chwytaka

 • Projektowane chwytaków (2 – 3 palczaste) pod kątem modeli, które będą przenoszone za pomocą robota w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.
 • Wykonanie za pomocą drukarki 3D.

Dr Krzysztof Mianowski

Mgr Tomasz Barczak

Przegląd manipulatorów wykorzystywanych do pobierania próbek materiałów sypkich z pojazdów.

 • Założenia projektowe/model nowego urządzenia.
 
   

Projekt i wykonanie mikroprocesorowego układu sterującego wybranym procesem technicznym ciągłym lub dyskretnym

 • Sprecyzowanie założeń dotyczących procesu.
 • Dobór mikrokontrolera, czujników i układów wykonawczych.
 • Implementacja programu sterującego.
 • Badania eksperymentalne w celu uzyskania jak najlepszych efektów działania procesu.
 • Przygotowanie dokumentacji przeprowadzonych prac.
Dr Andrzej Chmielniak

Implementacja programu realizującego wybrane zadanie dla robota mobilnego

 • Sprecyzowanie założeń odnośnie zadania.
 • Wybór robota spośród dostępnych w laboratorium.
 • Szczegółowe zapoznanie się z oprogramowaniem sterującym robotem.
 • Realizacja programu sterującego.
 • Przeprowadzenie testów oprogramowania.
 • Przygotowanie dokumentacji przeprowadzonych prac.
 

Projekt i wykonanie konstrukcji mechanicznej robota mobilnego (możliwa kontynuacja w ramach pracy dyplomowej)

 • Sprecyzowanie wymagań stawianych konstrukcji robota mobilnego.
 • Przegląd literatury w celu znalezienia podobnych rozwiązań.
 • Sprecyzowanie założeń dotyczących konstrukcji robota.
 • Wybór elementów składowych.
 • Wykonanie projektu robota.
 • Wykonanie elementów konstrukcyjnych.
 • Montaż robota.
 • Przeprowadzenie testów działania.
 • Przygotowanie dokumentacji.
 
   

Projekt układu łożyskowego kończyny manipulatora równoległego

 • Analiza zakładanych właściwości kinematycznych i dynamicznych manipulatora.
 • Projekt wstępny, dobór materiałów.
 • Obliczenia wytrzymałościowe elementów składowych.
 • Opracowanie modelu symulacyjnego.
 • Przeprowadzenie badań funkcjonalnych metodami symulacyjnymi.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej. 
Dr Krzysztof Mianowski

Opracowanie układu napędowego przegubu manipulatora dla robota mobilnego 

 • Określenie warunków pracy pod obciążeniem w trakcie ruchu robota.
 • Projekt wstępny, dobór materiałów.
 • Obliczenia wytrzymałościowe elementów składowych.
 • Opracowanie modelu symulacyjnego.
 • Przeprowadzenie badań funkcjonalnych metodami symulacyjnymi.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej.
 

Model dynamiki mechanizmu manipulatora równoległego z równoległowodem 

 • Projekt wstępny, dobór materiałów.
 • Obliczenia wytrzymałościowe elementów składowych.
 • Opracowanie modelu symulacyjnego.
 • Przeprowadzenie badań funkcjonalnych metodami symulacyjnymi.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej.
 
   

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w analizie obrazów

 • Projekt i trening jednokierunkowej sztucznej sieci neuronowej.
 • Wyszukiwanie i klasyfikacja wzorców na obrazie.
 • Szacowanie położenia wzorca na płaszczyźnie.
 • Zastosowanie opracowanego rozwiązania w robotyce.
Dr Grzegorz Orzechowski

Oprogramowanie stereowizyjnego stanowiska pomiarowego

 • Przechwytywanie obrazu z kamer przemysłowych.
 • Wykorzystanie bibliotek OpenCV do kalibracji kamer i stanowiska.
 • Przeprowadzanie pomiarów położenia markera w przestrzeni.
 • Preferowane języki: C, C++.
 

Wizualizacja mechanizmów w programach symulacyjnych

 • Wizualizacja sztywnych i/lub odkształcalnych członów mechanizmów.
 • Budowanie modelu 3D z wykorzystaniem akceleracji sprzętowej.
 • Zastosowanie OpenGL lub gotowych bibliotek graficznych typu OGRE 3D lub Irrlicht.
 • Stworzenie API do C, C++.
 

Symulator robota mobilnego

 • Model robota mobilnego poruszającego się na płaszczyźnie.
 • Wizualizacja w środowisku Matlab lub Python.
 • Losowo generowane środowisko z możliwością sterowania robotem.
 • Omijanie przeszkód z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych.
 

Komputerowy model wyważarki

 • Symulator stanowiska do wyważania wirników sztywnych.
 • Wizualizacja stanowiska oraz otrzymanych wyników.
 • Możliwość interaktywnego dodawania mas korekcyjnych oraz wprowadzania zmian do układu.
 
   

Optymalizacja wymiarowa mechanizmów płaskich z zastosowaniem algorytmów gradientowych

 • Analiza kinematyki mechanizmów płaskich we współrzędnych złączowych, bądź nadmiarowych.
 • Sformułowanie zadania optymalizacji oraz implementacja algorytmów w środowisku MATLAB/MATLAB Optimization Toolbox.
 • Analizy numeryczne i optymalizacja wymiarowa wybranych układów mechanicznych.
Dr Paweł Malczyk

Modelowanie i sterowanie odwróconym wahadłem fizycznym w środowisku MATLAB/Simulink

 • Sformułowanie równań dynamiki odwróconego wahadła fizycznego na wózku.
 • Projektowanie regulatorów typu PID za pomocą metody linii pierwiastkowych i metod częstotliwościowych.
 • Badania jakości regulacji w zależności od nastaw regulatorów.
 

Analiza kinematyki łazika marsjańskiego o strukturze rocker-bogie

 • Analiza ruchu łazika (rocker-bogie) we współrzędnych nadmiarowych.
 • Implementacja i weryfikacja obliczeń numerycznych w środowisku MATLAB/ADAMS.
 • Badania mobilności układu w różnych warunkach ruchu.
 
   

Sprawdzenie efektywności systemów bezpieczeństwa biernego w warunkach zderzenia czołowego

 • Praca z opracowanym modelem referencyjnym (wnętrze samochodu, model manekina, pasy bezpieczeństwa, poduszka powietrzna).
 • Modyfikacja wybranych parametrów modelu.
 • Przeprowadzenie serii symulacji zderzeń w środowisku MADYMO – wykorzystanie metody hybrydowej łączącej metodę elementów skończonych (MES) oraz metodę układów wieloczłonowych (UW).
 • Wyznaczenie wybranych kryteriów obrażeń najistotniejszych części ciała.
 • Analiza porównawcza.

Dr hab. Cezary Rzymkowski

Mgr Edyta Rola

Analizy wytrzymałościowe w środowisku ANSYS Workbench

 • Tematy do uzgodnienia.
 

Archiwum prac przejściowych