Prace przejściowe

suwmiarka

Tematy i zwięzłe opisy inżynierskich i magisterskich prac przejściowych oferowanych w ZTMiR.
Opisy zrealizowanych prac przejściowych.

application/pdf Karta deklaracji pracy przejściowej (224,88 kB, 27/08/2021 15:53)

Przykładowe tematy zrealizowanych prac przejściowych

Zachęcamy do zgłaszania się z własnymi propozycjami tematów.

Proponowane tematy prac przejściowych

Temat Opiekun

Tematy (A) i (B) proponowane we współpracy z firmą Bosch Rexroth.

Prace mogą być realizowane w niewielkich grupach. Więcej informacji u opiekuna ze strony MEiL PW.

(A) Dynamiczny model 3D przykładowej linii produkcyjnej – wstęp do cyfrowego bliźniaka
(ZAREZERWOWANY)

 • Poznanie idei cyfrowego bliźniaka.
 • Określenie wymagań dot. oprogramowania do modelowania 3D do realizacji projektu i wybranie konkretnej platformy.
 • Wybranie przykładowego rzeczywistego elementu linii produkcyjnej (lub całej  linii na określonym poziomie) i przygotowanie dla niego modelu 3D.
 • Odebranie danych na temat ruchu rzeczywistego obiektu oraz dodanie tych informacji w postaci realizowanej dynamicznie animacji w środowisku modelu 3D.
 • Opracowanie dokumentacji i sporządzenie wniosków.
Dr hab. Marek Wojtyra

(B) Stworzenie systemu monitorowania efektywności pracy linii produkcyjnej z wykorzystaniem komputera czasu rzeczywistego XDK, sensorów oraz oprogramowania IoT Gateway na IPC
(ZAREZERWOWANY)

 • Określenie typowych parametrów wykorzystywanych do monitorowania efektywności pracy linii produkcyjnej.
 • Zaprojektowanie i wykonanie implementacji bazy danych do zbierania danych z czujników.
 • Zaprojektowanie i wykonanie pulpitu (dashboardu) do prezentacji danych operatorowi.
 • Prezentacja możliwości systemu w trakcie pracy linii produkcyjnej.
 • Opracowanie dokumentacji i sporządzenie wniosków.

 
   

Opracowanie modelu 3D egzoszkieletu Parapodium PW

 • Odwzorowanie istniejącej fizycznej wersji obiektu przy wykorzystaniu oprogramowania SolidWorks:

a) metodą klasyczną (pomiary ręczne),

b) metodą zautomatyzowaną (przy wykorzystaniu skanera 3D).

 • Przeprowadzenie oceny porównawczej tych dwóch metod pomiarowych przy odwzorowaniu fizycznego obiektu o skomplikowanych kształtach.
 • Opcjonalnie: wykonanie modelu Parapodium PW na drukarce 3d w skali.
Mgr Marek Palka
   

Generowanie trajektorii z użyciem splajnów

 • Przegląd stanu wiedzy dot. generowania trajektorii z użyciem funkcji sklejanych (splajnów). Przykładowa literatura: "Trajectory Planning for Automatic Machines and Robots", L. Biagiotti, C. Melchiorri.
 • Implementacja generatora trajektorii w Matlabie. Dla zadanych parametrów ruchu (warunki początkowe i końcowe, czas trwania ruchu lub maksymalna prędkość, itp.) generator trajektorii ma dla bieżącej chwili zwracać położenia, prędkości i przyspieszenia w wybranych współrzędnych (złączowych lub kartezjańskich). Wywoływanie generatora trajektorii w pętli od chwili początkowej do końcowej ma umożliwić wygenerowanie całej trajektorii.
 • Przeprowadzenie symulacji w celu przetestowania działania generatora trajektorii dla różnych parametrów ruchu.
 • Opracowanie dokumentacji napisanego oprogramowania.
 • Opracowanie krótkiej instrukcji do ćwiczeń wykorzystujących napisane oprogramowanie.
Dr Łukasz Woliński

Generowanie trajektorii z użyciem funkcji trygonometrycznych

 • Przegląd stanu wiedzy dot. generowania trajektorii z użyciem funkcji trygonometrycznych. Przykładowa literatura: "Trajectory Planning for Automatic Machines and Robots", L. Biagiotti, C. Melchiorri.
 • Implementacja generatora trajektorii w Matlabie. Dla zadanych parametrów ruchu (warunki początkowe i końcowe, czas trwania ruchu lub maksymalna prędkość, itp.) generator trajektorii ma dla bieżącej chwili zwracać położenia, prędkości i przyspieszenia w wybranych współrzędnych (złączowych lub kartezjańskich). Wywoływanie generatora trajektorii w pętli od chwili początkowej do końcowej ma umożliwić wygenerowanie całej trajektorii.
 • Przeprowadzenie symulacji w celu przetestowania działania generatora trajektorii dla różnych parametrów ruchu.
 • Opracowanie dokumentacji napisanego oprogramowania.
 • Opracowanie krótkiej instrukcji do ćwiczeń wykorzystujących napisane oprogramowanie.
 

Generowanie trajektorii wielomianowych

 • Przegląd stanu wiedzy dot. generowania trajektorii wielomianowych. Przykładowa literatura: "Trajectory Planning for Automatic Machines and Robots", L. Biagiotti, C. Melchiorri.
 • Implementacja generatora trajektorii w Matlabie. Dla zadanych parametrów ruchu (warunki początkowe i końcowe, czas trwania ruchu lub maksymalna prędkość, itp.) generator trajektorii ma dla bieżącej chwili zwracać położenia, prędkości i przyspieszenia w wybranych współrzędnych (złączowych lub kartezjańskich). Wywoływanie generatora trajektorii w pętli od chwili początkowej do końcowej ma umożliwić wygenerowanie całej trajektorii.
 • Przeprowadzenie symulacji w celu przetestowania działania generatora trajektorii dla różnych parametrów ruchu.
 • Opracowanie dokumentacji napisanego oprogramowania.
 • Opracowanie krótkiej instrukcji do ćwiczeń wykorzystujących napisane oprogramowanie.
 

Integracja zewnętrznego czujnika sił i momentów z robotem KUKA LWR 4+

 • Zamocowanie czujnika na kiści robota (zaprojektowanie elementów mocujących).
 • Przygotowanie i przetestowanie układu do akwizycji danych z czujnika (komputer zewnętrzny).
 • Porównanie odczytów z czujnika zewnętrznego z pomiarami wykonywanymi przez czujniki wbudowane w przeguby robota.
 
   

 Implementacja środowiska ROS na urządzeniu Raspbery PI

 • Przegląd materiałów (internet, literatura) pod względem informacji technicznych (podstawowych informacji udzieli prowadzący)
 • Instalacja systemu operacyjnego i pakietu ROS na Raspbery PI 3
 • Przetestowanie podstawowego oprogramowania oraz poprawności komunikacji
 • Propozycja projektu do wykonania za pomocą urządzenia - możliwość rozbudowy zadania do pracy inżynierskiej
Mgr Paweł Maciąg
   

Opracowanie układu sterowania pozycyjnego zespołem napędowym mechanizmu i jego weryfikacja eksperymentalna na stanowisku Quanser SRV02

 • Modelowanie układu elektromechanicznego.
 • Implementacja i wdrożenie algorytmów sterowania położeniem kątowym i prędkością obrotową wału wyjściowego układu napędowego.
 • HW: stanowisko Quanser SRV02, SW: Matlab/Simulink, LabView.
 • Opracowanie instrukcji laboratoryjnej.
Dr hab. Paweł Malczyk
   

Oprogramowanie platformy Maxon (LabVIEW)

 • Pozycyjne, prędkościowe i prądowe sterowanie silnikiem.
 • Obsługa wejść i wyjść oraz komunikacja.
 • Przygotowanie i przetestowanie instrukcji laboratoryjnej.
Mgr Tomasz Barczak
   

Użycie interfejsu SPI w LabVIEW

 • Zapoznanie się z LabVIEW i platformą NI myRIO.
 • Zapoznanie się z interfejsem SPI.
 • Rozszerzenie istniejącej instrukcji laboratoryjnej w zakresie użycia SPI.
 • Przetestowanie instrukcji laboratoryjnej.
Dr Marcin Pękal

Obsługa silników z wykorzystaniem LabVIEW (ZAREZERWOWANY)

 • Zapoznanie się z LabVIEW i platformą NI myRIO.
 • Nauka obsługi serwomechanizmów, silnika prądu stałego oraz silnika prądu stałego z przekładnią i enkoderem.
 • Utworzenie i przetestowanie instrukcji laboratoryjnej.
 

Obsługa pamięci oraz transmisji Bluetooth w LabVIEW

 • Zapoznanie się z LabVIEW i platformą NI myRIO.
 • Nauka obsługi pamięci EEPROM i modułu Bluetooth.
 • Utworzenie i przetestowanie instrukcji laboratoryjnej.
 

Komunikacja z robotem FANUC przy użyciu platformy ROS

 • Zapoznanie się z platformą Robot Operating System (ROS).
 • Ustanowienie komunikacji pomiędzy komputerem a robotem FANUC.
 • Sterowanie robotem przy użyciu ROS.
 • Utworzenie instrukcji opisującej wykonane prace.
 

Obsługa systemu wizyjnego iRVision z poziomu panelu operatorskiego robota FANUC (ZAREZERWOWANY)

 • Zapoznanie się z programowaniem robotów FANUC i obsługą systemu wizyjnego.
 • Przygotowanie ćwiczenia laboratoryjnego.
 • Napisanie i przetestowanie instrukcji do zajęć.
 
   

Programowanie robotów KUKA w języku KRL
(ZAREZERWOWANY)

 • Zapoznanie się z robotami KUKA i możliwościami ich programowania.
 • Przygotowanie robotów do obsługi chwytaków i przenośnika taśmowego.
 • Opracowanie i przetestowanie instrukcji do zajęć laboratoryjnych.
Dr Łukasz Woliński
   

Projekt trenażera dla rodziny sterowników Siemens Simatic S7

 • Opracowanie projektu elektrycznego trenażera.
 • Opracowanie projektu mechanicznego trenażera.
 • Opracowanie projektu ćwiczeń dla przygotowanego trenażera.
Dr Marek Surowiec

Opracowanie trenażera sieci przemysłowej z wykorzystaniem sterowników Siemens Simatic S7 (Ethernet, Profinet)

 • Opracowanie projektu sieci przemysłowej z przykładowym obiektem sterowania.
 • Opracowanie projektu mechanicznego.
 • Opracowanie projektu ćwiczeń dla przygotowanego trenażera.
 

Projekt i badanie układu napędowego sterowanego pozycyjnie w środowisku LabView

 • Projekt i dobór parametrów regulatora.
 • Badanie układu sterowania w dziedzinie czasu i częstotliwości.
 • Przygotowanie instrukcji stanowiskowej.
 

Projekt i badanie układu napędowego sterowanego prędkością w środowisku LabView

 • Projekt i dobór parametrów regulatora.
 • Badanie układu sterowania w dziedzinie czasu i częstotliwości.
 • Przygotowanie instrukcji stanowiskowej.
 

Badanie układu napędowego obciążonego dynamicznie

 • Badanie parametrów układu serwonapędów.
 • Programowanie obciążenia z wykorzystaniem PLC.
 • Przygotowanie instrukcji stanowiskowej.
 
   

Modelowanie i identyfikacja napędu prądu stałego

 • Wykorzystanie Servo Plant SRV02 firmy Quanser.
 • Praca w środowisku Matlab/Simulink oraz Quarc (Quanser Real-time Control software).
 • Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego.
Dr Adam Woźniak

Eksperymentalne badanie podstawowych algorytmów sterowania używanych w serwomechanizmach

 • Wykorzystanie Servo Plant SRV02 firmy Quanser.
 • Praca w środowisku Matlab/Simulink oraz Quarc (Quanser Real-time Control software).
 • Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego.
 
   
Opracowanie tematu na podstawie literatury źródłowej - metody agregacji danych z różnych czujników robota mobilnego. Opis metod, określenie stosowalności, porównanie skuteczności, opracowanie przykładu symulacyjnego dla wybranych czujników. Dr Andrzej Chmielniak
Opracowanie tematu na podstawie literatury źródłowej - przegląd systemów wielorobotowych. Zagadnienia komunikacji i synchronizacji między robotami w zespole. Sposoby organizacji zespołów, metody planowania działań zespołowych. Porównanie efektywności metod, opracowanie symulacji współdziałania robotów.  
Opracowanie tematu na podstawie literatury źródłowej - systemy wieloagentowe. Pojęcie agenta, role agentów w grupie, sposoby komunikacji i synchronizacji agentów, systemy wieloagentowe w robotyce. Opracowanie modelu agenta w wybranym języku programowania, symulacja działania systemu wieloagentowego.  
Opracowanie tematu na podstawie literatury źródłowej – maszyny kroczące. Rodzaje chodów, konstrukcje maszyn kroczących, systemy sterowania, metody stabilizacji postury. Opracowanie sposobu sterowania i przeprowadzenie badań symulacyjnych bipeda.  
Opracowanie tematu na podstawie literatury źródłowej – mikrorobotyka. Konstrukcje mikrorobotów, sposoby napędzania, sensoryka mikrorobotów, komunikacja, sterowanie, zastosowania, kierunki prac badawczych.  
Projekt i wykonanie mikroprocesorowego układu sterowania serwomechanizmami różnego typu do celów laboratoryjnych. Dobór napędów, mikroprocesora i pozostałych elementów układu, projekt i wykonanie stanowiska, przygotowanie oprogramowania.  
Projekt i wykonanie prototypu robota własnej konstrukcji.  
   
 

Dr hab. Marek Wojtyra

Mgr Paweł Maciąg

   

Projekt oraz wykonanie zestawu końcówek chwytaka

 • Projektowane chwytaków (2 – 3 palczaste) pod kątem modeli, które będą przenoszone za pomocą robota w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.
 • Wykonanie za pomocą drukarki 3D.

Dr Krzysztof Mianowski

Mgr Tomasz Barczak

Przegląd manipulatorów wykorzystywanych do pobierania próbek materiałów sypkich z pojazdów.

 • Założenia projektowe/model nowego urządzenia.
 
   

Projekt układu łożyskowego kończyny manipulatora równoległego

 • Analiza zakładanych właściwości kinematycznych i dynamicznych manipulatora.
 • Projekt wstępny, dobór materiałów.
 • Obliczenia wytrzymałościowe elementów składowych.
 • Opracowanie modelu symulacyjnego.
 • Przeprowadzenie badań funkcjonalnych metodami symulacyjnymi.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej. 
Dr Krzysztof Mianowski

Opracowanie układu napędowego przegubu manipulatora dla robota mobilnego 

 • Określenie warunków pracy pod obciążeniem w trakcie ruchu robota.
 • Projekt wstępny, dobór materiałów.
 • Obliczenia wytrzymałościowe elementów składowych.
 • Opracowanie modelu symulacyjnego.
 • Przeprowadzenie badań funkcjonalnych metodami symulacyjnymi.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej.
 

Model dynamiki mechanizmu manipulatora równoległego z równoległowodem 

 • Projekt wstępny, dobór materiałów.
 • Obliczenia wytrzymałościowe elementów składowych.
 • Opracowanie modelu symulacyjnego.
 • Przeprowadzenie badań funkcjonalnych metodami symulacyjnymi.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej.
 
   

Sprawdzenie efektywności systemów bezpieczeństwa biernego w warunkach zderzenia czołowego

 • Praca z opracowanym modelem referencyjnym (wnętrze samochodu, model manekina, pasy bezpieczeństwa, poduszka powietrzna).
 • Modyfikacja wybranych parametrów modelu.
 • Przeprowadzenie serii symulacji zderzeń w środowisku MADYMO – wykorzystanie metody hybrydowej łączącej metodę elementów skończonych (MES) oraz metodę układów wieloczłonowych (UW).
 • Wyznaczenie wybranych kryteriów obrażeń najistotniejszych części ciała.
 • Analiza porównawcza.

Dr hab. Cezary Rzymkowski

Dr Edyta Rola

   

Jak skutecznie naprawić układ mięśniowo-szkieletowy człowieka.

 • Przegląd stanu wiedzy i stanu techniki dotyczący biomechanicznych modeli układu mięśniowo-szkieletowego, mechanizmów obrażeń oraz metod naprawy.
 • Opis wybranych przypadków rzeczywistych z uwzględnieniem przyczyn oraz skutków.
 • Propozycja skutecznych metod naprawy uszkodzonych struktur biologicznych z wykorzystaniem narzędzi biomechanicznych.
Dr Edyta Rola

Sterowanie organizmem za pomocą impulsu nerwowego.

 • Przegląd stanu wiedzy i stanu techniki dotyczący biomechanicznych modeli układu nerwowego.
 • Opracowanie biomechanicznego modelu wybranego narządu.
 • Opracowanie układu sterowania narządem za pomocą impulsu nerwowego.
 

Biomechaniczny model fizjologii człowieka.

 • Przegląd stanu wiedzy i stanu techniki dotyczący biomechanicznych modeli fizjologii człowieka.
 • Próba opisania równowagi fizykochemicznej równaniami matematycznymi.
 • Zastosowanie opracowanego modelu fizjologicznego do predykcji wybranych parametrów.
 

Analizy wytrzymałościowe w środowisku ANSYS Workbench

 • Tematy do uzgodnienia.
 
   

Archiwum prac przejściowych