Prace dyplomowe magisterskie

Proponowane tematy prac MAGISTERSKICH Promotor

Analiza porównawcza wybranych metod modelowania odkształcalnych układów wieloczłonowych (temat wydany)

Uwaga: 

możliwość uzyskania stypendium z grantu NCN.

 • Przegląd stanu wiedzy obejmujący metody modelowania odkształcalnych układów wieloczłonowych.
 • Opracowanie modeli odkształcalnych wybranego układu wieloczłonowego.
 • Przeprowadzenie serii numerycznych testów porównawczych.

Dr hab. Marek Wojtyra

Dr Marcin Pękal

Analiza robotów z członami odkształcalnymi metodą układów wieloczłonowych w środowisku ANSYS i MSC.NASTRAN

 • Przygotowanie podstruktur w środowiskach ANSYS i MSC.NASTRAN.
 • Wykonanie analizy dynamicznej robota z członami odkształcalnymi.
 • Porównanie wyników oraz ocena możliwości stosowania obu środowisk programowych w analizach dynamicznych układów wieloczłonowych.
Prof. Janusz Frączek

Algorytm analizy zamkniętych łańcuchów kinematycznych z zastosowaniem obliczeń równoległych

 • Opracowanie algorytmu analizy dynamiki układów wieloczłonowych o złożonej strukturze, z wykorzystaniem informacji o topologii łańcucha.
 • Implementacja algorytmu na wieloprocesorowych kartach graficznych.
 

Ocena skuteczności modelowania kontaktu z zastosowaniem sztywnych układów wieloczłonowych w porównaniu z modelowaniem metodą elementów skończonych

 • Analiza dynamiki układów sztywnych z uwzględnieniem kontaktu.
 • Analiza dynamiki układów podatnych metodą elementów skończonych, z uwzględnieniem kontaktu.
 • Porównanie wyników uzyskanych obiema metodami.
 
   

REKONSTRUKCJA WYPADKU DROGOWEGO

Praca dyplomowa magisterska lub ambitna inżynierska, wspólna dla 2 osób, z możliwością wydzielenia niezależnych 2 (lub 3 w przypadku pracy inżynierskiej) tematów indywidualnych

Interdyscyplinarna ekspertyza wypadku drogowego (zderzenie czołowe z offsetem/ukośne Dv ok. 80km/h), w którym śmierć ponieśli: 3,5-letnie dziecko w jednym samochodzie; kierowca (starszy mężczyzna) drugiego samochodu; matka dziecka (kierująca pierwszym samochodem) nie odniosła w trakcie wypadku poważniejszych obrażeń.

Część wspólna:

 • analiza akt sprawy,
 • wykonanie rekonstrukcji wypadku przy wykorzystaniu programu V-Sim (pozwoli na określenie impulsów przyspieszenia działającego na pojazdy w czasie wypadku, które będą wykorzystane na potrzeby symulacji w MADYMO),
 • udział w planowanych sled-testach manekina w foteliku (PIMOT, gdy sytuacja epidemiologiczna pozwoli),
 • wykorzystanie wyników sled-testów do walidacji.

Student(ka) 1:

 • adaptacja istniejącego modelu fotelika (na podstawie udostępnionego egzemplarza fotelika takiego samego jaki uczestniczył w wypadku),
 • wyznaczenie istotnych parametrów geometrycznych w aucie podobnym do uczestniczącego w wypadku,
 • badania symulacyjne (MADYMO) dla matki + dziecka -- porównanie przypadku z fotelikiem działającym prawidłowo i z fotelikiem uszkodzonym (co miało miejsce w analizowanym przypadku).

Student(ka) 2:

 • wyznaczenie istotnych parametrów geometrycznych w aucie podobnym do uczestniczącego w wypadku,
 • badania symulacyjne (MADYMO) symulacja zderzenia kierowcy bez pasów (jak w analizowanym wypadku) z kierownicą vs symulacja z zapiętymi pasami.
Dr hab. Cezary Rzymkowski

OPRACOWANIE MODELU GEOMETRYCZNO-MASOWEGO (3-D) CIAŁA CZŁOWIEKA NA PODSTAWIE BAZY VHP

Praca dyplomowa magisterska lub ambitna inżynierska (dla 1 osoby)

Wyznaczenie parametrów geometrycznych (wymiarów i objętości) a następnie, mas, położenia środków mas oraz głównych momentów bezwładności dla poszczególnych segmentów tworzących model ciała człowieka.

Podstawę stanowić będą udostępnione przez prowadzącego dane z badań eksperymentalnych (seria fotografii obrazujących przekroje ciała w płaszczyźnie poprzecznej, co 1 mm) z bazy opracowanej w ramach projektu „The Visible Human Project” oraz dane literaturowe dotyczące gęstości poszczególnych tkanek ciała człowieka.

 

Opracowanie propozycji rozwiązań pochłaniających energię w czasie kontaktu statków powietrznych z ziemią

 • Przegląd stanu wiedzy z zakresu rozwiązań (mechanizmów, struktur, materiałów, …) stosowanych do pochłaniania energii w czasie kontaktu statków powietrznych z ziemią w warunkach normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych („twarde lądowanie”, katastrofa).
 • Wybór rozwiązań (z uwzględnieniem własnych pomysłów) do dokładniejszego przebadania.
 • Badania symulacyjne z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania (np. MADYMO, LS-DYNA, …), pozwalającego na ocenę wpływu proponowanych rozwiązań na zmniejszenie zagrożenia załogi/pasażerów.
 • Proste badania doświadczalne (np. dotyczące własności materiałowych) uzgodnione z prowadzącym – jeżeli będą konieczne.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
 

Analiza zagrożeń i metod ich ograniczania w czasie wypadków samochodowych z udziałem kobiet w ciąży

 • Przegląd stanu wiedzy dotyczących aktualnych zaleceń specjalistów i regulacji prawnych obowiązujących w różnych krajach w zakresie systemów/sposobów ochrony kobiet w ciąży w czasie wypadków samochodowych.
 • Przygotowanie modelu symulacyjnego ciężarnej kobiety do wykorzystania w programie MADYMO lub LS-DYNA (odpowiednia adaptacja/uzupełnienie istniejących modeli ciała kobiety).
 • Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych mających na celu znalezienie najlepszych rozwiązań zwiększających ochronę w czasie wypadku matki i dziecka i porównanie z sytuacją jaka ma miejsce, gdy kobieta ciężarna rezygnuje z pasów bezpieczeństwa (za czym opowiada się znaczna część opinii publicznej).
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
 
   

Śledzenie pozycji ludzi w sekwencjach wideo

 • Przegląd stanu wiedzy dotyczących aktualnych rozwiązań stosowanych śledzeniu obiektów w fragmentach wideo.
 • Napisanie programu realizującego śledzenie pozycji ludzi za pomocą sieci neuronowych (np. Deep SORT). Zalecanym językiem programowania jest język Python.
 • Przygotowanie treningowej bazy danych na podstawie zasobów internetowych.
 • Opracowanie metody normalizacji sekwencji wideo do nauki sieci neuronowej.
 • Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych mających na celu znalezienie najlepszych ustawień sieci neuronowych. Następnie wykonanie testów z zastosowaniem on-line z wykorzystaniem kamery.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
Dr Andrzej Kordecki

Zamiana twarzy w sekwencjach wideo

 • Przegląd stanu wiedzy dotyczących aktualnych rozwiązań stosowanych transformacji twarzy pomiędzy obrazem wzorcowym i docelowym w sekwencjach wideo.
 • Napisanie programu realizującego śledzenie pozycji ludzi za pomocą sieci neuronowych (np. DCGAN). Zalecanym językiem programowania jest język Python.
 • Przygotowanie treningowej bazy danych na podstawie zasobów internetowych.
 • Opracowanie metody normalizacji sekwencji wideo do nauki sieci neuronowej.
 • Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych mających na celu znalezienie najlepszych ustawień sieci neuronowych. Następnie wykonanie testów z zastosowaniem on-line z wykorzystaniem kamery.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
 
   
   

Sterowanie predykcyjne robotem o dwóch stopniach swobody na podstawie danych pomiarowych (Data-based model predictive control of 2DOF robotic system)

 • Przegląd stanu wiedzy z zakresu predykcyjnych metod sterowania układami nieliniowymi oraz stosowanych w nich algorytmów optymalizacji.
 • Opracowanie modelu dynamiki robota równoległego o dwóch stopniach swobody (dostępnego w laboratorium).
 • Implementacja metody sterowania predykcyjnego syntezującego sterowania wyłącznie na bazie danych pomiarowych.
 • Badania jakości sterowania.  
 • Możliwość częściowego wdrożenia otrzymanych wyników na urządzeniu rzeczywistym. 
Dr hab. Paweł Malczyk

Projekt i wykonanie układu stabilizacji kulki na równi pochyłej (temat wydany)

 • Analiza dostępnych rozwiązań układów stabilizacji typu ball and beam.
 • Projekt elektromechaniczny urządzenia.
 • Integracja elementów mechanicznych, napędu i czujników pomiarowych w prototypie urządzenia.
 • Projekt układu regulacji oraz jego rzeczywista implementacja w LabView, na platformie NI myRIO.
 • Raport końcowy.
 

Planowanie optymalnych trajektorii robota z zastosowaniem metody bezpośredniej transkrypcji (Optimal robot motion planning using direct transcription methods) (temat wydany)

 • Przegląd stanu wiedzy z zakresu metod generowania optymalnych trajektorii robotów oraz stosowanych w tym zakresie metod optymalizacji.
 • Opracowanie przykładowych modeli dynamiki systemów robotycznych (wahadło odwrócone, manipulator, quadcopter) w Matlab (ew. Python).
 • Wdrożenie metody bezpośredniej transkrypcji wraz z zastosowaniem bibliotecznych metod optymalizacji (np. SQP).
 • Planowanie trajektorii obiektów typu point-to-point wraz z opcjami unikania przeszkód.  
 • Testy efektywności i dokładności. Badania wpływu parametrów metody transkrypcji na jakość generowanych trajektorii.
 • Raport końcowy.
 
   

Porównanie odpowiedzi modelu symulacyjnego silnika prądu stałego z układem rzeczywistym (ZAREZERWOWANY)

 • Utworzenie modelu symulacyjnego silnika prądu stałego wraz z regulatorem.
 • Utworzenie rzeczywistego układu przy użyciu LabVIEW, analogicznego do modelu symulacyjnego.
 • Wykonanie serii testów porównawczych.
Dr Marcin Pękal

Badania symulacyjne robota w środowisku ROS (ZAREZERWOWANY)

 • Zapoznanie się z platformą ROS.
 • Utworzenie modelu symulacyjnego robota.
 • Wykonanie serii badań symulacyjnych.
 
   

Dobór korzystnych parametrów implantu krążka międzykręgowego.

 • Przegląd stanu wiedzy i stanu techniki.
 • Uwzględnienie naturalnych wymiarów oraz krzywizn badanego segmentu kręgosłupa.
 • Analiza rozrzutu danych antropometrycznych wśród populacji (dane materiałowe zmienne z wiekiem, zmienność kształtu, zakres ruchu w stawach, ustawienia kręgosłupa).
 • Zachowanie pełnego zakresu ruchu w naprawianym stawie.
 • Analiza biozgodności, wybór typu implantu oraz dobór najkorzystniejszego umieszczenia oraz mocowania implantu.
 • Poprawa konstrukcji implantów oraz potencjalnych wyników leczenia pacjentów.
Dr Edyta Rola

Model numeryczny złamań szyjki kości udowej jako alternatywa do kosztownych i pracochłonnych badań klinicznych in-vivo oraz eksperymentalnych in-vitro.

 • Przegląd stanu wiedzy i stanu techniki.
 • Zastosowanie metody elementów skończonych do oceny złamań szyjki kości udowej oraz doboru skutecznych metod naprawy złamań.
 • Analiza wzorców złamań.
 • Analiza obciążeń kość-implant u pacjentów o różnej geometrii oraz parametrach materiałowych kości.
 • Uwzględnienie unikalnych, specyficznych dla danego pacjenta parametrów złamania oraz propozycja najkorzystniejszej metody naprawy, dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta.
 • Walidacja modelu oraz identyfikacja zakresu korzystnych zastosowań. 
 

Modelowanie fizjologii człowieka: model sercowo-naczyniowy.

 • Przegląd stanu wiedzy i stanu techniki.
 • Napisanie równań różniczkowych opisujących działanie układu sercowo-naczyniowego.
 • Rozbudowa modelu w środowisku Matlab Simulink.
 • Symulacja numeryczna pracy układu sercowo-naczyniowego.
 • Uwzględnienie m.in. zmian ciśnienia tętniczego oraz objętości płynów w czasie.
 • Walidacja modelu.
 
   

Symulacja zrobotyzowanego stanowiska produkcyjnego w ROS.

 • Zapoznanie się z platformą Robot Operating System (ROS).
 • Wybranie elementu procesu produkcyjnego (np. paletyzacja, spawanie, klejenie, malowanie, ...) i przegląd stanu wiedzy dot. tego zagadnienia; dobór robota i elementów stanowiska.
 • Utworzenie modelu zrobotyzowanego stanowiska w ROS i wykonanie serii badań symulacyjnych.
 • Napisanie i przetestowanie instrukcji laboratoryjnej.
Dr Łukasz Woliński