Prace dyplomowe inżynierskie

Proponowane tematy prac INŻYNIERSKICH Promotor
   

Sterowanie metodą aktywnej kompensacji zakłóceń ADRC kulką na równi pochyłej (Active Disturbance Rejection Control for ball and beam system)

 • Przegląd stanu wiedzy z zakresu metod aktywnej kompensacji zakłóceń (ang. Active Disturbance Rejection Control).
 • Opracowanie modelu dynamiki układu kulki na płaszczyźnie z uwzględnieniem napędu, przekładni i dołączonego obciążenia.
 • Implementacja metody ADRC (projekt rozszerzonego obserwatora stanu i sprzęg z regulatorem od zmiennych stanu, dobór nastaw, implementacja w formacie ciągłym/dyskretnym) w środowisku symulacyjnym.
 • Badania jakości sterowania obiektem z punktu widzenia niepewności parametrycznych i strukturalnych i saturacji elementów wykonawczych.
 • Możliwość wdrożenia metody ADRC na rzeczywistym obiekcie (LabView).
 • Ambitna praca inżynierska dla osób zainteresowanych dynamiką i sterowaniem.
 • Raport końcowy.
Dr hab. Paweł Malczyk

Wykorzystanie robota FANUC do wykonania zadania sterowania siłowego z zastosowaniem systemu wizyjnego (ZAREZERWOWANY)

 • Przegląd stanu wiedzy obejmujący tematykę robotów przemysłowych, systemów wizyjnych, czujników siły i metod sterowania robotami.
 • Wykonanie wybranych zadań sterowania siłowego z użyciem czujnika siły.
 • Napisanie i przetestowanie instrukcji laboratoryjnej.
Dr Marcin Pękal

Wykorzystanie środowiska symulacyjnego ROBOGUIDE do sterowania robotem FANUC (ZREALIZOWANY)

 • Przegląd stanu wiedzy obejmujący tematykę robotów przemysłowych i metod ich programowania.
 • Opracowanie wirtualnego stanowiska robotycznego w programie FANUC ROBOGUIDE.
 • Wstępne zaprogramowanie robota w trybie offline.
 • Przetestowanie działania oprogramowania na rzeczywistym robocie.
 • Napisanie i przetestowanie instrukcji laboratoryjnej.
 

Projekt czujnika z zapamiętywaniem pomiarów i transmisją bezprzewodową wyników przy pomocy Bluetooth (ZABLOKOWANY ZE WZGLĘDU NA LIMIT PRAC DYPLOMOWYCH PROWADZONYCH JEDNOCZEŚNIE)

 • Zapoznanie się z LabVIEW i platformą NI myRIO.
 • Wybór czujnika do projektu.
 • Nauka obsługi wybranego czujnika, wyświetlacza LED (7-segmentowego lub matrycy 8x8), klawiatury, pamięci EEPROM oraz modułu Bluetooth.
 • Budowa i testowanie układu.
 

Analiza dynamiczna robota przemysłowego w środowisku Matlab z wykorzystaniem Robotics System Toolbox (ZABLOKOWANY ZE WZGLĘDU NA LIMIT PRAC DYPLOMOWYCH PROWADZONYCH JEDNOCZEŚNIE)

 • Przegląd stanu wiedzy obejmujący tematykę robotów przemysłowych.
 • Utworzenie modelu dynamicznego robota przemysłowego.
 • Napisanie i przetestowanie instrukcji laboratoryjnej.
 

Symulacja robota z wykorzystaniem platformy ROS (ZAREZERWOWANY)

 • Zapoznanie się z platformą Robot Operating System (ROS).
 • Przegląd stanu wiedzy obejmujący oprogramowanie służące do badań symulacyjnych robotów.
 • Utworzenie modelu robota w środowisku ROS i wykonanie serii badań symulacyjnych.
 • Napisanie i przetestowanie instrukcji laboratoryjnej.
 
   

REKONSTRUKCJA WYPADKU DROGOWEGO

Praca dyplomowa magisterska lub ambitna inżynierska, wspólna dla 2 osób, z możliwością wydzielenia niezależnych 2 (lub 3 w przypadku pracy inżynierskiej) tematów indywidualnych

Interdyscyplinarna ekspertyza wypadku drogowego (zderzenie czołowe z offsetem/ukośne Dv ok. 80km/h), w którym śmierć ponieśli: 3,5-letnie dziecko w jednym samochodzie; kierowca (starszy mężczyzna) drugiego samochodu; matka dziecka (kierująca pierwszym samochodem) nie odniosła w trakcie wypadku poważniejszych obrażeń.

Część wspólna:

 • analiza akt sprawy,
 • wykonanie rekonstrukcji wypadku przy wykorzystaniu programu V-Sim (pozwoli na określenie impulsów przyspieszenia działającego na pojazdy w czasie wypadku, które będą wykorzystane na potrzeby symulacji w MADYMO),
 • udział w planowanych sled-testach manekina w foteliku (PIMOT, gdy sytuacja epidemiologiczna pozwoli),
 • wykorzystanie wyników sled-testów do walidacji.

Student(ka) 1:

 • adaptacja istniejącego modelu fotelika (na podstawie udostępnionego egzemplarza fotelika takiego samego jaki uczestniczył w wypadku),
 • wyznaczenie istotnych parametrów geometrycznych w aucie podobnym do uczestniczącego w wypadku,
 • badania symulacyjne (MADYMO) dla matki + dziecka -- porównanie przypadku z fotelikiem działającym prawidłowo i z fotelikiem uszkodzonym (co miało miejsce w analizowanym przypadku).

Student(ka) 2:

 • wyznaczenie istotnych parametrów geometrycznych w aucie podobnym do uczestniczącego w wypadku,
 • badania symulacyjne (MADYMO) symulacja zderzenia kierowcy bez pasów (jak w analizowanym wypadku) z kierownicą vs symulacja z zapiętymi pasami.
Dr hab. Cezary Rzymkowski

OPRACOWANIE MODELU GEOMETRYCZNO-MASOWEGO (3-D) CIAŁA CZŁOWIEKA NA PODSTAWIE BAZY VHP

Praca dyplomowa magisterska lub ambitna inżynierska (dla 1 osoby)

Wyznaczenie parametrów geometrycznych (wymiarów i objętości) a następnie, mas, położenia środków mas oraz głównych momentów bezwładności dla poszczególnych segmentów tworzących model ciała człowieka.

Podstawę stanowić będą udostępnione przez prowadzącego dane z badań eksperymentalnych (seria fotografii obrazujących przekroje ciała w płaszczyźnie poprzecznej, co 1 mm) z bazy opracowanej w ramach projektu „The Visible Human Project” oraz dane literaturowe dotyczące gęstości poszczególnych tkanek ciała człowieka.

 

Opracowanie propozycji rozwiązań pochłaniających energię w czasie kontaktu statków powietrznych z ziemią

 • Przegląd stanu wiedzy z zakresu rozwiązań (mechanizmów, struktur, materiałów, …) stosowanych do pochłaniania energii w czasie kontaktu statków powietrznych z ziemią w warunkach normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych („twarde lądowanie”, katastrofa).
 • Wybór rozwiązań (z uwzględnieniem własnych pomysłów) do dokładniejszego przebadania.
 • Badania symulacyjne z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania (np. MADYMO, LS-DYNA, …), pozwalającego na ocenę wpływu proponowanych rozwiązań na zmniejszenie zagrożenia załogi/pasażerów.
 • Proste badania doświadczalne (np. dotyczące własności materiałowych) uzgodnione z prowadzącym – jeżeli będą konieczne.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.

Temat z możliwością rozszerzenia do pracy magisterskiej.

 

Analiza zagrożeń i metod ich ograniczania w czasie wypadków samochodowych z udziałem kobiet w ciąży

 • Przegląd stanu wiedzy dotyczących aktualnych zaleceń specjalistów i regulacji prawnych obowiązujących w różnych krajach w zakresie systemów/sposobów ochrony kobiet w ciąży w czasie wypadków samochodowych.
 • Przygotowanie modelu symulacyjnego ciężarnej kobiety do wykorzystania w programie MADYMO lub LS-DYNA (odpowiednia adaptacja/uzupełnienie istniejących modeli ciała kobiety).
 • Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych mających na celu znalezienie najlepszych rozwiązań zwiększających ochronę w czasie wypadku matki i dziecka i porównanie z sytuacją jaka ma miejsce, gdy kobieta ciężarna rezygnuje z pasów bezpieczeństwa (za czym opowiada się znaczna część opinii publicznej).
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.

Temat z możliwością rozszerzenia do pracy magisterskiej.

 
   

Projekt i wykonanie mikroprocesorowego układu sterowania:

 • sformułowanie zadania do rozwiązania – np. układ sterowania do własnych celów lub związany z zagadnieniami z praktyk,
 • przegląd podobnych rozwiązań,
 • dobór mikrokontrolera i pozostałych elementów sprzętowych,
 • wybór sposobu programowania,
 • projekt i wykonanie układu elektronicznego,
 • przygotowanie i sprawdzenie poprawności programu sterującego.
Dr Andrzej Chmielniak

Projekt i wykonanie robota mobilnego własnej konstrukcji:

 • sformułowanie zadania do rozwiązania – własny pomysł konstrukcji robota mobilnego,
 • przegląd podobnych konstrukcji,
 • projekt konstrukcji robota,
 • dobór napędów i czujników,
 • dobór elementów układu elektronicznego oraz zasilania,
 • wykonanie robota,
 • przygotowanie oprogramowania,
 • testy poprawności działania robota.
 

Sterowanie manipulatorem robota Seekur Jr za pomocą urządzenia mobilnego:

 • zapoznanie się ze sposobem sterowania manipulatorem zainstalowanym na robocie Seekur Jr,
 • zapoznanie się z systemem wizyjnym robota,
 • sprzęgnięcie systemu sterowania robotem z urządzeniem mobilnym (smartfon, tablet lub inne),
 • projekt zobrazowania danych z czujników,
 • przygotowanie oprogramowania dla robota,
 • przygotowanie oprogramowania dla współpracującego urządzenia mobilnego,
 • sprawdzenie poprawności działania,
 • opis systemu.
 

Zadanie poszukiwania i podejmowania obiektu przez robota Seekur Jr wyposażonego w manipulator:

 • zapoznanie się ze sposobem sterowania manipulatorem zainstalowanym na robocie Seekur Jr,
 • zapoznanie się z systemem wizyjnym robota,
 • przygotowanie oprogramowania systemu wizyjnego,
 • przygotowanie oprogramowania dla robota,
 • sprawdzenie poprawności działania,
 • opis systemu.
 
   

Segmentacja semantyczna ludzi oraz części ciała w obrazach.

 • Przegląd stanu wiedzy dotyczących aktualnych rozwiązań stosowanych segmentacji semantycznej za pomocą modele sieci neuronowych w obrazach.
 • Napisanie programu realizującego segmentacje semantyczną za pomocą sieci neuronowych (np. Masked R-CNN). Zalecanym językiem programowania jest język Python.
 • Przygotowanie bazy danych treningowej składającej z obrazów naturalnych oraz obrazów po segmentacji. Treningowa baza obrazów będzie wykorzystywała zasoby internetowe.
 • Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych mających na celu znalezienie najlepszych ustawień sieci neuronowych. Następnie wykonanie testów z zastosowaniem on-line z wykorzystaniem kamery.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
Dr Andrzej Kordecki

Systemy wizyjny parkingu dla samochodów.

 • Przegląd stanu wiedzy dotyczących aktualnych rozwiązań stosowanych w wizyjnych systemach parkingowych.
 • Napisanie programu realizującego detekcję miejsc parkingowych oraz samochodów za pomocą sieci neuronowych (np. YOLO). Zalecanym językiem programowania jest język Python lub C++.
 • Przygotowanie bazy danych treningowej składającej z obrazów z zaznaczonymi miejscami pozycjami miejsc parkingowych oraz samochodów. Treningowa baza obrazów będzie wykorzystywała zasoby internetowe.
 • Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych mających na celu znalezienie najlepszych ustawień sieci neuronowych. Następnie wykonanie testów z zastosowaniem on-line z wykorzystaniem kamery.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
 

Zdalna gra w szachy 

 • Opracowanie system rozpoznawania poszczególnych pionków z gry szachy oraz ich pozycji na szachownicy. W detekcji pól zostaną wykorzystane sztuczne sieci neuronowe (np. Single Shot Detector).
 • Przygotowanie bazy danych treningowej składającej z obrazów z zaznaczonymi miejscami pozycjami pionków na szachownicy.
 • Opracowanie oprogramowania robota KUKA do przenoszenia pionków do wybranej pozycji.
 • Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych mających na celu znalezienie najlepszych ustawień sieci neuronowych. Następnie wykonanie testów z zastosowaniem on-line z wykorzystaniem kamery.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
 

Zmniejszenie złożoności obliczeniowej w metodach detekcji obiektów w obrazach

 • Przegląd stanu wiedzy dotyczących aktualnych rozwiązań stosowanych w generalizowaniu i zwiększaniu efektywności nauki sieci neuronowych.
 • Napisanie programu realizującego klasyfikację obrazów za pomocą sieci neuronowych (np. VGG16 i ResNet50). Zalecanym językiem programowania jest język Python.
 • Napisanie programu modyfikującego (np. droopout, data augmuntation, batch normalization, deep compression) wcześniej opracowane architektury sieci w celu polepszenia wyników sieci i zmniejszenia czasu obliczeń.
 • Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych mających na celu znalezienie najlepszych ustawień sieci neuronowych.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
 

Kalibracja zniekształceń optycznych kamery:

 • Przegląd stanu wiedzy dotyczących aktualnych rozwiązań stosowanych w korekcji winietowania.
 • Opracowanie procedury transformacji współrzędnych pikseli kamery zgodnie z rzeczywistym położeniem elementów oraz interpolacja brakujących informacji pomiędzy pikselami z zapewnieniem poprawnej jasności pikseli.
 • Stworzenie bazy danych wymaga wykonania pomiarów w laboratorium z wykorzystaniem kamery firmy Basler i szarej karty wzornika kalibracyjnego.
 • Przeprowadzenie serii badań symulacyjnych mających na celu znalezienie najlepszych ustawień zastosowanej metody.
 • Opracowanie wniosków i propozycji dalszych badań.
 
   

Symulacyjne badanie wpływu niepewności na działanie systemu sterowania zaprojektowanego metodą linearyzującego sprzężenia zwrotnego (temat wydany)

 • Zapoznanie się z podstawami projektowania systemu sterowania metodą linearyzującego sprzężenia zwrotnego (materiały dostarczone przez prowadzącego).
 • Opanowanie umiejętności niezbędnych do modelowania i projektowania systemów sterowania w MATLABie/SIMULINKu (materiały dostarczone przez prowadzącego).
 • Zapoznanie się z modelem nieliniowego obiektu (MAGLEV) udostępnionym przez prowadzącego.
 • Zaprojektowanie linearyzującego sprzężenia zwrotnego oraz liniowego regulatora dla obiektu zlinearyzowanego.
 • Symulacyjne zbadanie wpływu różnicy miedzy wartościami parametrów obiektu użytymi w sprzężeniu linearyzującym a ich rzeczywistymi wartościami na działanie sytemu sterowania.
 • Symulacyjne zbadanie wpływu zakłóceń wchodzących do systemu sterowania w różnych punktach pętli regulacyjnej na działanie sytemu sterowania (w zależności od postępu pracy).
 • Opracowanie wniosków i ewentualnej propozycji dalszych badań.

Wskazana znajomość j. angielskiego pozwalająca na swobodne czytanie literatury fachowej.

Dr Adam Woźniak
   

Projekty koncepcyjne związane z systemami bezpieczeństwa dla dzieci przewożonych samochodami osobowymi z potencjałem wdrożeniowym (zakończone zgłoszeniem patentowym).

 • Przegląd stanu wiedzy i stanu techniki dotyczący wybranego sytemu bezpieczeństwa.
 • Opracowanie najważniejszych założeń wynalazku, zgodnych z normami prawnymi.
 • Opracowanie modelu matematycznego oraz fizycznego systemu bezpieczeństwa.
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej proponowanego rozwiązania.
 • Badania numeryczne skuteczności proponowanego wynalazku. Próba znalezienia korzystniejszej konfiguracji parametrów technicznych.
 • Opcjonalnie: dobór układu sterowania.
Dr Edyta Rola

Modelowanie fizjologii człowieka: model dynamiki mięśni.

 • Przegląd stanu wiedzy i stanu techniki.
 • Identyfikacja najistotniejszych czynników, wpływających na działanie mięśni.
 • Rozbudowa modelu Matlab Simulink.
 • Aplikacja różnych modeli pracy mięśni.
 • Dobór układu sterowania ze sprzężeniem zwrotnym.
 

Analiza rzeczywistych sygnałów bioelektrycznych w środowisku Matlab.

 • Wstępna obróbka sygnału EKG. Filtracja.
 • Analiza korelacyjna sygnałów.
 • Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnałów.
 • Detekcja pików R oraz powtarzalność cyklu.
 • Widmo sygnału EKG.
 • Diagnostyka wybranych zmian patologicznych.
 

Układ hormonalny jako układ regulacji zapewniający przystosowanie do zmiennych warunków środowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego.

 • Przegląd stanu wiedzy i stanu techniki dotyczący biomechanicznych modeli układu hormonalnego.
 • Opracowanie modelu matematycznego pracy układu hormonalnego.
 • Opracowanie układu regulacji automatycznej zapewniającego przystosowanie organizmu do zmiennych warunków środowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego.
 

Fizjologiczny model pracy serca.

 • Przegląd stanu wiedzy i stanu techniki dotyczący biomechanicznych modeli serca człowieka.
 • Sterowanie pracą serca za pomocą elektrolitów: sodu, potasu, magnezu, wapnia oraz impulsu nerwowego.
 • Symulator elektrofizjologiczny openCARP.

 

 

Holistyczny, biomechaniczny model ciała człowieka – synteza pracy poszczególnych układów.

 • Przegląd stanu wiedzy i stanu techniki dotyczący biomechanicznych modeli ciała człowieka oraz poszczególnych układów.
 • Identyfikacja najistotniejszych czynników wpływających na odpowiedź biomechaniczną człowieka.
 • Modelowanie ciała człowieka uwzględniające wybrane, istotne czynniki wpływające na jego pracę.
 

Analizy wytrzymałościowe w środowisku ANSYS Workbench

 • Własne propozycje tematów
 

Zagadnienia z zakresu biomechaniki zderzeń

 • Tematy do uzgodnienia
 
   

Analiza układów dynamicznych wraz ze sterowaniem w środowisku Adams - Matlab/Simulink

 • Przegląd piśmiennictwa z zakresu modelowania układów dynamicznych i stosowanych układów sterowania.
 • Budowa modeli obliczeniowych układów dynamicznych.
 • Analiza wpływu metod sterowania i ich parametrów na jakość regulacji.
Dr Marek Surowiec

Analiza zachowania modeli biomechanicznych człowieka w interakcji ze środowiskiem zewnętrznym z zastosowaniem środowiska OpenSim

 • Przegląd metod modelowania układów biomechanicznych.
 • Implementacja interakcji człowiek-świat zewnętrzny na podstawie pomiarów Motion capture.
 • Analiza i ocena obciążeń powstałych w trakcie interakcji.
 

Pomiar i analiza zachowań układów dynamicznych z zastosowaniem platform CompactRIO lub PXI w środowisku LabView

 • Przegląd metod pomiaru wielkości mechanicznych tj. przemieszczenie, przyspieszenie itp.
 • Implementacja pomiaru na stanowisku z platformą CompactRIO lub PXI.
 • Analiza danych pomiarowych i ocena ich przydatności w układzie sterowania lub nadzoru.
 

Sterowanie optymalne manipulatorem płaskim z zastosowaniem iteracyjnego regulatora iLQR (Optimal control of planar manipulator using iterative iLQR regulator) - zrealizowany

 • Przegląd stanu wiedzy z zakresu metod sterowania optymalnego z zastosowaniem dyskretnych regulatorów LQR i iLQR.
 • Opracowanie modelu dynamiki zespołu napędowego jednej osi manipulatora wraz z generatorem trajektorii.
 • Implementacja regulatora iLQR w układzie sterowania manipulatorem.
 • Badania efektywności i jakości sterowania z zastosowaniem regulatora iLQR w porównaniu do metod klasycznych.
 • Raport końcowy.
Dr hab. Paweł Malczyk

Planowanie optymalnych trajektorii robota z zastosowaniem metody bezpośredniej transkrypcji (Optimal robot motion planning using direct transcription methods) - zrealizowany

 • Przegląd stanu wiedzy z zakresu metod generowania optymalnych trajektorii robotów oraz stosowanych w tym zakresie metod optymalizacji.
 • Opracowanie przykładowych modeli dynamiki systemów robotycznych (wahadło odwrócone, manipulator, quadcopter) w Matlab (ew. Python)
 • Wdrożenie metody bezpośredniej transkrypcji wraz z zastosowaniem bibliotecznych metod optymalizacji (np. SQP).
 • Planowanie trajektorii obiektów typu point-to-point wraz z opcjami unikania przeszkód. 
 • Testy efektywności i dokładności. Badania wpływu parametrów metody transkrypcji na jakość generowanych trajektorii.
 • Raport końcowy.

Sterowanie czasooptymalne układami wieloczłonowymi z zastosowaniem metody adjoint (Time-optimal control of multibody systems using the adjoint method) - zrealizowany

 • Przegląd stanu wiedzy z zakresu metod generowania czasooptymalnych trajektorii robotów i układów wieloczłonowych oraz stosowanych w tym zakresie metod numerycznych.
 • Opracowanie przykładowych modeli dynamiki systemów robotycznych (np. wahadło odwrócone, płaski manipulator, quadcopter, robot z pętlą kinematyczną)
 • Wdrożenie i implementacja metody adjoint (niebezpośredniej) do czasooptymalnego sterowania układami wieloczłonowymi.
 • Planowanie czasooptymalnych trajektorii obiektów z ograniczeniami na stan i sterowanie z opcjami unikania przeszkód i nałożonymi warunkami końcowymi.
 • Raczej praca magisterska.
 • Raport końcowy.