Dynamika układów wieloczłonowych I

Charakterystyka przedmiotu

Wykład i ćwiczenia Laboratorium  
Dr hab. Marek Wojtyra

Dr Łukasz Woliński 

Mgr Paweł Maciąg

 
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-AR000-ISP-6003

1130-AR000-MSP-6003

Przedmiot kierunkowy (RiA, MiPM)

Studia inżynierskie, sem. VI (RiA)
Studia magisterskie, sem. I (MiPM)

W - 1, C - 1, L - 1

ECTS - 4

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

 • Znajomość algebry, geometrii, analizy matematycznej w zakresie wykładanym na wcześniejszych latach studiów.
 • Znajomość mechaniki w zakresie wykładanym na wcześniejszych latach studiów.
 • Posiadanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie metod numerycznych i języków programowania.

Cele przedmiotu

 • Przygotowanie do samodzielnego formułowania i rozwiązywania zagadnień z dziedziny układów wieloczłonowych.
 • Przygotowanie do korzystania z profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego w zakresie modelowania układów wieloczłonowych.

Program przedmiotu

Wykład i ćwiczenia

 • Położenie i orientacja członów w przestrzeni. Matematyczny opis układu wieloczłonowego w różnych współrzędnych.
 • Ruchliwość i więzy nadmiarowe. Niezależność więzów, usuwanie więzów nadmiarowych.
 • Pary kinematyczne i równania więzów. Więzy kierujące. Obliczanie macierzy Jacobiego.
 • Sformułowanie i rozwiązanie zagadnienia kinematyki. Składanie mechanizmu. Konfiguracje osobliwe.
 • Algorytm i struktura programu do zautomatyzowanej analizy kinematycznej mechanizmów.
 • Siły i momenty sił. Równania ruchu członu sztywnego.
 • Równania ruchu układu wieloczłonowego. Reakcje więzów.
 • Zadania odwrotne i proste dynamiki. Stabilizacja więzów. Struktura programu do zautomatyzowanej analizy dynamicznej mechanizmów.
 • Metody całkowania równań ruchu w postaci RRZ (równań różniczkowych zwyczajnych) i RRA (równań różniczkowo-algebraicznych)
 • Sprawdzian zaliczeniowy.

Laboratorium

 • Wprowadzenie do modelowania kinematyki i dynamiki układów wieloczłonowych. Podstawy obsługi pakietu ADAMS.
 • Modelowanie członów i par kinematycznych.
 • Modelowanie sił. Uruchamianie symulacji. Przetwarzanie i prezentacja wyników.
 • Parametryzacja modelu układu wieloczłonowego. Obliczenia optymalizacyjne.
 • Podstawy modelowania sił kontaktu. Wykorzystanie funkcji stanu.
 • Modelowanie mechanizmu krzywkowego. Zaawansowane modelowanie sił kontaktu.
 • Analiza mechanizmów z więzami nadmiarowymi. Wyznaczanie reakcji w parach kinematycznych.
 • Składanie mechanizmu i narzucanie warunków początkowych. Linearyzacja modelu.

Zalecane lektury

Materiały do pobrania