Podstawy automatyki i sterowania I

Charakterystyka przedmiotu

Wykład Ćwiczenia  
Dr hab. Paweł Malczyk

Dr Edyta Rola

Dr Adam Woźniak

Dr Marcin Pękal

 
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-00000-ISP-3006

Przedmiot wydziałowy

Studia inżynierskie, sem. III

W - 2, C - 1

ECTS - 4

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

Znajomość analizy matematycznej na poziomie odpowiadającym programowi pierwszego roku przedmiotu analiza matematyczna na wydziałach mechanicznych politechnik.

Cele przedmiotu

 •  Przekazanie podstawowych informacji dotyczących sterowania i regulacji automatycznej ciągłych układów liniowych oraz metod matematycznych stosowanych przy ich projektowaniu.
 • Wskazanie powiązań między obiektami rzeczywistymi a ich reprezentacjami w postaci modeli fizycznych i matematycznych na potrzeby projektowania i doboru układów regulacji.

Program przedmiotu

Wykłady
 • Modelowanie matematyczne ciągłych liniowych układów dynamicznych.
 • Reprezentacja (opis) układów fizycznych za pomocą równań stanu oraz transmitancji operatorowej i schematów blokowych.
 • Podstawy analizy układów w dziedzinie częstotliwości: transformata Fouriera, charakterystyki częstotliwościowe.
 • Analiza odpowiedzi dynamicznych układów, procesy przejściowe.
 • Typowe elementy liniowe układów dynamicznych.
 • Stabilność układów linowych, kryterium Routha-Hurwitza.
 • Kryterium stabilności Nyquista, wykresy Bodego, zapas stabilności.
 • Podstawowe zasady sterowania ze sprzężeniem zwrotnym, regulator PID.
 • Ocena jakości regulacji.
 • Projektowanie układów automatycznej regulacji.
Ćwiczenia
 • Opis sygnałów z wykorzystaniem funkcji skoku jednostkowego.
 • Proste i odwrotne przekształcenia Laplace'a.
 • Transmitancja operatorowa, wyznaczanie odpowiedzi na wymuszenia (bez wymuszeń harmonicznych).
 • Przekształcanie schematów blokowych.
 • Badanie stabilności układów liniowych — kryteria algebraiczne (badanie równania charakterystycznego, metoda Routha-Hurwitza).
 • Transmitancja widmowa, charakterystyki częstotliwościowe, wyznaczanie odpowiedzi ustalonych na wymuszenia harmoniczne.
 • Badanie stabilności układów liniowych — kryteria częstotliwościowe (kryterium Nyquista podstawowe i logarytmiczne, charakterystyki Bodego).

Zalecane lektury

 • A. Olędzki (red.): Zarys dynamiki i automatyki układów, Wydawnictwa PW, Warszawa 1991. Skrypt dostępny w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki Głównej PW.
 • K. Ogata: Modern Control Engineering, Pearson, 5th Edition, 2010.
 • R. Dorf, R. Bishop: Modern Control Systems, Pearson Prentice Hall, 11th Edition, 2008.
 • K. Astrom, R. Murray: Feedback Systems. An Introduction for Scientists and Engineers, Princeton University Press, 2020.
 • Materiały dostarczone przez wykładowcę.

Materiały do pobrania