Zderzenia w biomechanice

Wykład i ćwiczenia    
Dr hab. Cezary Rzymkowski    
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-ARBIB-MSP-2048

Przedmiot specjalnościowy (BiB)

Studia magisterskie, sem. II

W - 1, C - 1, L - 1,

ECTS - 3

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

Mechanika I, Mechanika II, Wprowadzenie do biomechaniki. Wiedza podstawowa z zakresu fizyki i mechaniki.

Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów ze specyficzną reakcją ciała człowieka na obciążenia o charakterze udarowym (obciążenia takie występują na przykład w czasie wypadków komunikacyjnych, wypadków na stanowiskach pracy, w sporcie, w czasie działań podejmowanych przez wojsko i policję itp.) i metodami badawczymi (w szczególności symulacyjnymi) stosowanymi w tej dziedzinie.

Program przedmiotu

Bloki tematyczne wykładów i ćwiczeń:

  • Tolerancja poszczególnych części ciała człowieka na obciążenia, zależność zagrożeń od amplitudy i czasu działania, biomechaniczne kryteria oceny ryzyka i skale obrażeń.
  • Metody badawcze: analiza retrospektywna danych dotyczących rzeczywistych zdarzeń/wypadków, badania eksperymentalne z udziałem ochotników oraz wykorzystaniem zwierząt i PMHS (zwłok lub preparatów pochodzących ze zwłok), badania symulacyjne.
  • Ogólne wprowadzenie do metod stanowiących podstawę programów symulacyjnych wykorzystywanych w biomechanice zderzeń.
  • Informacje wstępne na temat oprogramowania wykorzystywanego w czasie ćwiczeń.

Zajęcia laboratoryjne:

  • Opracowanie (indywidualne lub w małej grupie) modelu scenariusza zdarzania, uzgodnionego z prowadzącym, w którym ciało człowieka poddawane jest obciążeniom o charakterze udarowym.
  • Przeprowadzenie analizy wyników uzyskanych z modelu symulacyjnego i sformułowanie wynikających z tej analizy wniosków praktycznych.

Zalecane lektury

  • Schmitt Kai-Uwe, Niederer Peter F., Muser Markus H. and Walz Felix: Trauma Biomechanics, Accidental injury in traffic and sports, ISBN 978-3-540-73872-5 Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 2004, 2007.
  • Simms Ciran, Wood Denis: Pedestrian and Cyclist Impact, A Biomechanical Perspective, ISBN 978-90-481-2742-9, Springer Science+Business Media B.V., Dortrecht, Heidelberg, London, New York, 2009.
  • Rzymkowski C., Modelowanie i symulacja procesów udarowych w biomechanice, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2013.

Materiały do pobrania